fredag 16 juni 2023

Ändetidens tidslinje

 


1 Tess 4: 16-17 – Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.  

Det finns inga profetior som måste ha sin fullbordan innan uppryckandet av Guds församlingen kan ske. Det betyder inte, att vi inte kommer att fortsätta att se profetiska ord bli uppfyllda, men mer att det inte finns några som kvarstår att uppfyllas innan Jesus kan hämta sin församling. 

Men det är inte bara uppryckandet av Guds församling som ligger framför oss. Men hur passar dessa händelser ihop, och i vilken ordningsföljd sker de? Jag tror att den nästa stora begivenhet eller händelse i Guds profetiska kalender, är uppryckandet av församlingen.

Uppryckandet 

Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.
1 Tess 1:10 – och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

Jesus har lovat att beskydda dem som följer honom ifrån den kommande vredesdomen, och prövningens stund som kommer att gå ut över jorden. Den tiden existerar och finns till, för att pröva dem som tillhör den här världen, och inte dem som tillhör honom. Därför kommer uppryckandet av församlingen att ske före vedermödan. I dag lever vi på lånad tid, och uppryckandet kommer att avsluta församlingens tid på jorden, och den sista och avslutande delen på 7 år kan få sin början. Den delen kommer att inledas med ett Antikristligt förbund med Israel.  

Gog/Magog kriget

Hes 38: 14-16 - Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren, HERREN: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det. Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. Du skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, för att hednafolken skall lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.

Den här händelsen är svårare att placera tidsmässigt i förhållande till vedermödan och Jesu återkomst. En del placerar denna händelse i början av vedermödan, andra i slutet, och en del före själva uppryckandet och vedermödan.

Denna 2600 år gamla profetia talar om ett kommande anfall mot Israel, som kommer att bestå av en koalition av länder som Ryssland, Iran, Libyen, Etiopien och Turkiet. Det är Herren som kommer att sätta krokar i Rysslands käftar för att tvinga dem till att anfalla Israel. Gud kommer använda det här kriget, dels för att döma Israels fiender, men också för att bevisa sin kraft och härlighet för nationerna. På ett övernaturligt sätt griper Herren in och låter det regna eld och svavel över Gogs soldater som blir besegrade.  

Hesekiel placerar detta krig mitt i mellan Israels pånyttfödelse, och det messianska rikets beskrivelse (Hes 36-37), som gör att vi kan förvänta oss det här kriget någonstans mellan Israels födelse 1948 och Harmageddon, vid slutet av den stora nöden. Israel kommer också att använda 7 år på att använda Gogs vapen och krigsmaterial som bränsle, och det värkar inte troligt att det sker inne i det messianska riket (1000 års riket), då Jesus själv kommer att vara ljuset och energikällan på den tiden. Alltså tror jag på ett snarligt anfall från Gog och dess allierade, antingen precis innan eller i förbindelse med uppryckandet av församlingen.

Antikrist träder fram

Dan 9:27  - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren

När Johannes får uppenbarelsen om den sista årsveckan, och Guds domsslut som går ut över jorden, så får han till att börja med se ryttaren på den vita hästen. Det är Antikrist som får lov att träda fram på världsscenen. Genom den heliga Andes kraft har han hållits tillbaka, och kan först träda fram när hans tid är inne.

Antikrist kommer att uppenbara sin identitet genom att sluta ett sjuårigt förbund med Israel.  Vad egentligen detta förbund går ut på eller innehåller vet vi inte, men många menar att det kan ha förbindelse med den oroliga situationen och freden i Mellanöstern. Israel kommer att acceptera förbundet för att säkra fred och trygghet för landet. Det er också generellt accepterat att detta förbund kommer att vara startskottet för vedermödans period, eller den sista årsveckan.

De 144 000 blir utvalda

Upp 7: 3-4 – Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor." Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar

Herren kommer inte tillåta, att de mörka och Sataniska makterna under vedermödan inte kommer att utmanas. Gud kommer att utvälja 144.000 utvalda judar, och märka dem med sitt sigill. Det betyder att de, till skillnad från martyrerna under vedermödan, inte kommer att skadas av de domslut som går ut över jorden, eller av Antikrists hand. De är beskyddade på ett övernaturligt sätt, och blir beseglade innan domsluten går ut över jorden.

De 144 000 utvalda judarna kommer på ett helt speciellt sätt att bli utrustade och kommer att vara Guds missionärer under vedermödan. Deras uppgift blir att gå ut med evangeliet över hela jorden för att proklamera att frälsning, upprättelse och försoning med Gud, bara finns genom Jesus Kristus, den kommande konungen.

De två vittnen träder fram

Upp 11: 3-6 - Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg." Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

Under den första delen av vedermödan, så kommer två judiska män att träda fram och kommer att profetera för Israel och för hela världen. Ingen vet bestämt vilka dessa män kommer att vara, men utifrån deras gärningar så är det många som förbinder dem med Moses och Elia.

I 1260 dagar så kommer dessa två profeter, som fått en bestämd uppgift av Fadern, att profetera. Dom kommer att predika bot och bättring, och kommer att varna människor för att följa Antikrist och ta emot Antikrists märke. Dom får makt att förvandla vatten till blod, och förlösa olika slags plågor över jorden. Ingen kommer ha möjlighet för att skada dessa två vittnen innan de är färdiga med sin uppgift.

I förbindelse med att Antikrist invaderar och intar Jerusalem 3,5 år in i vedermödan, kommer dessa profeter att bli ihjälslagna. På samma sätt som att Jesus dog och uppstod på tredje dagen, kommer också de två vittnen att uppstå på tredje dagen, och till och med deras uppståndelse kommer att bli till välsignelse för Israel

Satan blir nedslängd på jorden

Upp 12:7-9 - En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom

Vid mitten av den sista årsveckan så kommer det att uppstå en strid i himlarymden och Satans och hans demoner blir nedslängda på jorden. Normalt tror vi att Satan har sitt fäste och tron i helvetet, men så är inte fallet. Satan har sin tron i himlarymden, och ordet beskriver honom som fursten över luftens välde. (Efe 2:2)

Någon gång för länge sedan blev han utkastad från himlen efter sitt uppror mot Gud, och i mitten av vedermödan kommer Satan igen att gå ifrån sig plats när han blir nedkastad från atmosfären och ner på jorden.

Styggelsen som står på helig mark

Dan 11:31 – Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

När Satan blir nerkastad på jorden, kommer det att föra med sig en annan stor händelse - förödelsens styggelse. Den kommer att fullborda det profetiska ordet som blir beskriven i Danielsbok. Antikrist kommer att invadera Jerusalem, vanhelga det judiska templet, och proklamera sig själv som Gud. Han kommer att sätta upp en bild på helig plats, och kommer att kräva världens tillbedjan. Jesus varnade sina lärjungar för denna fruktansvärda begivenhet i Matt 24:

Matt 24: 15-16 – När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen

Paulus beskriver också denna händelse i brevet till Tessalonikerna:

2 Tess 2: 3-4 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud

Guds ord är tydligt med att denna händelse kommer att ske i förbindelse med mittpunkten för vedermödan, och den kommer samtidigt att inleda den stora nöden.

Den stora nöden inleds

Matt 24: 21-22 - Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Även om Guds domar har gått ut över jorden i 3,5 år, så kommer den stora nöden föra med sig en nöd som är helt utan jämförelse i både kraft och storlek. Jesus själv förkunnade att om inte den tiden blev förkortat skulle ingen människa bli räddad.

I dessa domsakter kommer vi att uppleva Guds vredesdomar som blir utlösta över jorden som kommer innebära stora förstörelser där vi upplever sjukdomar, att allt liv i havet dör, floder och vattenkällor förvandlas till blod, brännande hetta från solen och jordbävningar.

Judarna flyr

Matt 24: 15-20 – När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten

I förbindelse med förödelsens styggelse, och den störa nödens början, kommer det att utlösa en världsvid förföljelse på judarna, Guds utvalda folk. Judarna kommer att fly ut i öknen där Gud själv, och på ett övernaturligt sätt kommer Gud att beskydda judarna från en andra förintelse, den här gången genom Antikrists hand. Judarna kommer från det ögonblicket att uppleva det som Jeremia beskriver som Jakobs nöd. (Jer 30:7)

Upp 12:6 – Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar

De judar som väljer att fly kommer att fortsätta att vara under Guds beskydd i de resterande 3,5 åren.

Babylon blir förstörd på en timme

Upp 18: 8-10 – Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne. Jordens kungar, som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx, skall gråta och sörja över henne, när de ser röken från den eld som bränner upp henne. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad, Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig

I de sista dagarna kommer Babylon återigen att få sin storhetstid på jorden, men den kommer samtidigt också att möta sin dom på en ända time. Babylon kommer att vara en förlängelse av det Romerska riket som vi kommer att se i vedermödan. Det är profeterat av Daniel i kapitel 2, 7,9 och 11, men också i Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18. Gud kommer att döma det religiösa, politiska och ekonomiska system som skökan och Babylon står för, och jordens kungar kommer att sörja över henne när Gud dömer och förstör den stora staden.

Kungarna från östern

Upp 9: 13-16 - Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.

Upp 16: 12- Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern

Fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eurfrat. Så kommer dom förbli till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun. När dom släpps lösa kommer de att förleda kungarna i Östern till att dra mot Harmagodon. Det är en samlad arme som består av 200 miljoner män. Dom kommer att orsaka död för en tredjedel av mänskligheten på jorden. En värld som i förvägen har mist en fjärdedel genom de domslut som har gått ut. (Upp 6:8) Syftet med kungarna från Östen är att till sist dra dem mot Harmagedon, ner til den sista striden.

Harmagedon

Upp 16:12-14 – Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag

Upp 16:16 – Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Efter att Satan har blivit nedslängd på jorden, kommer mänskligheten att försöka komma undan varje form för Guds auktoritet. Satans hantlangare kommer att övertyga den här världens ledare att samla sig för en gemensam attack mot Herren på Guds, den allmäktiges, stora dag.


Harmagedon är den slutliga platsen där den sista striden kommer att hållas. Kungarna från Östern, och alla världens nationer har vänt blicken mot Israel. Det är en värld som är sargad, och nästan total förstörd genom de domslut som har gått ut. Det stora crescendo, och avslutningen på den stora nöden är när alla världens nationer vänder sig mot Herren, och mot det lilla landet Israel.

Satan sätter in allt och prövar en sista gång att förinta och tillintetgöra det judiska folket. Han har förfört all världens konungar och ledare att dra mot det heliga landet, ner mot Harmagedon.

Jesu synliga återkomst

Matt 24:29-30 - Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet

Precis när det ser som allra mest mörkt ut, och då världssituationen är så kritisk att det till och med hotar att uplåna allt liv på jorden med både människor och djur, så bryts himlen och människosonens tecken syns på himlen. Tillsammans med hela den himmelska härskaran vänder Konungarnas Konung tillbaka till jorden för att strida mot hela jordens arméer.  

Satan fängslas i 1000 år

Upp 20: 1-3 - Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid


Direkt efter slaget vid Harmagedon och Jesu återkomst, så blir Satan fångad och instängd i avgrunden för 1000 år. Satan har sedan tidens begynnelse varit den store bedragaren, och har förlett människorna genom hela mänsklighetens historia.

Martyrerna och de heliga från GT uppstår

Dan 12: 1-3 - På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden (den stora nöden). Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. (Israels rest) De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv (det messianska riket), andra till förakt och evig skam (den slutgiltiga domen). De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt

Upp 20: 4 - Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

Löftet till Daniel var att han skulle uppstå vid dagarnas ände. Alla de heliga från GT kommer att uppstå efter Harmagedon tillsammans med martyrerna från vedermödan, och tillsammans kommer de ätt få lov till att vara tillsammans med Herren i 1000 års riket.

Jesus dömer nationerna

Matt 25: 31 – 34 - När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse

Joel 3: 1-2 – Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken

Innan vi går in i 1000 års riket kommer änglarna att samla ihop alla människor på hela jorden som har överlevt vedermödan. Dem som inte har dött i tron på Gud kommer först att få sin uppståndelse efter 1000 års riket. Här kommer Herren kommer att döma varje nation och varje enkel människa, och avgöra om den enskilde är värdig att få del av 1000 års riket. Den som inte är värdig, kommer att ryckas upp, få sin dom, och kastas i eldsjön.

1000 års riket upprättas

Sak 14: 6-9 – Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

Efter Jesu seger över fienden vid Harmagedon, och efter att han har dömt nationer och varje enskild individ som har överlevt vedermödan, så kommer han att upprätta sitt rike här på jorden. I det messianska riket kommer Gud att uppfylla varje löfte och varje förbund till sitt folk Israel. Herrens lag ska utgå från Sion, och hans ord från Jerusalem, och folkslagen ska strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning ska råda på den här jorden, i detta fredsrike, som också är 1000 års riket.

Den slutliga striden

Upp 20: 7-10 - Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

1000 års riket består av både uppståndna människor i härlighetskroppar, men också människor i naturliga kroppar som har överlevt vedermödan. De människor som har naturliga kroppar är dem som kommer att befolka det messianska riket. Människor kommer alltså att födas och växa upp i detta Guds rike på jorden. Det är också de samma människor som senare kommer att vända sig mot Kristus och dra mot Jerusalem.

Efter 1000 år i fångenskap kommer Satan att bli lössläppt för en kort tid, för att också de som har blivit födda på jorden i den tiden ska ha möjlighet för att välja sida. Satan förmår att bedra människor från jordens alla hörn som vänder sig mot Jerusalem, och mot Kristus.

Jesus låter eld falla ner från himlen och besegrar fienden en sista gång. Satan fångas och kastas i eldssjön där redan Antikrist, och den falske profeten finns.

Domen framför den vita tronen

Upp 20: 11-12 - Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Även om Daniel skriver om både de rättfärdiga och de orättfärdigas uppståndelse, så vet vi att det är minst 1000 år mellan dessa två uppståndelser. Jesus undervisade också om både dessa uppståndelser när han talar om livets och domens uppståndelse (Joh 5:28-29)

Alla människor från alla tidsåldrar, som inte har tagit emot frälsning och nåd i från Gud, kommer att stå inför Guds tron den vita tronen en dag och få sin dom. Framför den vita tronen blir människor dömda utifrån sina gärningar, och då ingen människa kan bestå inför Gud genom sina gärningar, är det människor som redan är dömda. Dessa människor är dömda att gå evigt förlorade, för evigt skilda från Guds kärlek och närvaro, och en evig tillvaro i den brinnande eldsjön.

Evigheten

Upp 21: 1-4 - Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

Efter domen vid den vita tronen såg Johannes såg det nya Jerusalem komma ner från himlen. Som en brud smyckad för sin brudgum. Det är den eviga staden, staden med de fasta grundvalarna och vår eviga bolig som Herren är förberett åt dem som älskar honom.

Det är en plats för dem som har sitt namn skrivet i livets bok, och för dem som har fått sina synder renade i Jesu blod. För tusentals års sedan såg Abraham staden, och Hebreerbrevets författare visar oss att ”I den här världen, har vi ingen varig byggnad, men vi söker en stad och ett land som kommer. (Heb 13:14)
Även om vi lever i oroliga tider, och på trots av en värld som är på väg mot upplösning, så är vi på väg mot det himmelska Jerusalem. Det är ett fantastiskt löfte, och ett underbart hopp. Det är också avslutningen på ändetidens tidslinje, men samtidigt början på något helt nytt, och något som aldrig har något slut.

Jesus kommer snart

Mikael

20 kommentarer:

 1. En kärnvapen expert uttalar sig om dagsläget:

  "Världen står just nu inför det största kärnvapenhotet sedan kalla kriget tog slut"

  I artiklen varnas det både om nya och mer tekniska vapen som är långt mer förrödande, men också Kina, Pakistan, Indien och Nordkorea som har ökat sina arsenaler.

  Det tredje världskriget kommer plötsligt, och är desvärre mycket närmare än vi tror. Men så är också Jesu återkomst och Herrens församlande av sina barn.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/raport-farre-men-modernare-karnvapen-okar-hotet

  Mikael

  SvaraRadera
 2. USA och Biden är igang med att förhandla med Iran om deras kärnenergiavtal, och man frågar sig vad det kommer att betyda för Israel och Mellanöstern. Kommer Israel tillåta att ett dåligt avtal kommer till stånd, och kommer Iran att utnyttja mindre kontroll och sanktioner för att hinna i mål med sitt känvapenprogram?

  Precis som Ryssland och Kina, så håller vi ett extra öga på Iran, för att vi vet att landet har en särskild plats i det profetiska ordet.

  Om det är någon som är insatt i det nya avtalet, så dela gärna här på hemsidan.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  https://worldisraelnews.com/details-of-quiet-u-s-deal-with-iran-emerge/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=REVEALED%3A+Details+of+Biden%27s+%27Imminent%27+Deal+with+Iran%3B+State+Dept+to+%27Question%27+Israel+About+American%27s+Death%3B+Israel+Unveils+1st-ever+Hypersonic+Missile+Interceptor&utm_campaign=20230615_m174076340_REVEALED%3A+Details+of+Biden%27s+%27Imminent%27+Deal+with+Iran%3B+State+Dept+to+%27Question%27+Israel+About+American%27s+Death%3B+Israel+Unveils+1st-ever+Hypersonic+Missile+Interceptor&utm_term=_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09_09Read+Now_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09

  SvaraRadera
 3. LÄNGTAR HEM HERRENS välsignelse över dig ,din familj / Yvonne M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gud frid, Yvonne.
   Vi längtar till den himmelska härligheten och till att möta Jesus vår älskade frälsare och Herre.
   Jag önskar också dig Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 4. Underbara land o jag längtar hem till dig , på den sälla strand kära vänner vänta mig …. Tack Mikael ✝️

  SvaraRadera
 5. Bröllopsbordet är dukat och klart
  Fick förra veckan i bön uppleva en känsla av inbjudan , som en förberedelse , ett ljud som ekade i vårt hem
  Tre ggr med exakt samma mellanrum mellan ljudet .Ett klang jag aldrig hört förut . Tittade mig omkring hemma. Var kom ljudet ifrån. Bad och undrade. Fick inom mig ett lugn, en frid och en glädje. Förvissning att allt är förberett o klart. Har var dag tänkt på detta märkliga. Och kände att jag ville dela det.
  Övertygad i DHA att det var en hälsning från himlen
  TZ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, TZ

   Stort och underbart tack för att du delar denna välsignade och mycket uppmuntrande hälsning från Herren. De andliga kyrkoklockarna ringer och kallar Guds folk till församlande hos honom. Det känns som att vi är väldigt nära Herrens underbara ankomst. Vi är klara till avgång.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 6. Ta gärna del av denna väldigt starka och detaljerade syn som en broder fick 1952 om uppryckandet. Holger Nilsson delar det på sin hemsida:

  https://flammor.com/vad-har-hnt-p2611.html

  Mikael

  SvaraRadera
 7. Märta Berg Strömmare skriver om uppryckandet i Midnattsropet.

  https://midnattsropet.se/kom-hit-upp/#

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,
   En underbar artikel du delar. Tack för det. Hon skriver blandat "men det finns olika tidsåldrar, epoker för hans agerande." Det är precis så det är, och det är något som jag kommer att skriva om i nästa inlägg. Guds hemligheter, som tidigare var dolda, men som nu i denna tidsåler har blivit uppenbarade. Vi måste skilja Herrens plan för Israel, Guds församling och den här världen.

   En viktig och välsignad artikel.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 8. Ryssland planerar att öppna en ny filial till sin ambassad i Jerusalem.

  Den nya fastigheten kommer att fungera som ambassadens konsulära sektion och inrymma ett komplex av byggnader som tillhandahåller konsulära tjänster till invånarna i Jerusalem och dess omgivningar samt inhyser diplomater.

  Utvecklingen tycks gå emot de farhågor som Ryssland tidigare tagit upp angående tidigare president Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad och hans efterföljande beslut att flytta den amerikanska ambassaden dit. Då sa Rysslands president Vladimir Putin att flytten undergrävde utsikterna för en fredsprocess i Mellanöstern och i februari 2019 meddelade Ryssland formellt att de inte hade för avsikt att flytta sin egen ambassad till Jerusalem.

  Man måste fråga sig varför Ryssland öppnar en filial i Jerusalem just nu?

  Jesus kommer snart

  Mikael  https://worldisraelnews.com/russia-to-open-embassy-branch-in-jerusalem/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=BREAKING%3A+Russia+to+Open+Embassy+Branch+in+Jerusalem%3B+All-Muslim+City+Council+Bans+Pride+Flag%3B+WATCH%3A+Palestinians+Open+Fire+as+IDF+Razes+Terrorist+Home&utm_campaign=20230616_m174098294_BREAKING%3A+Russia+to+Open+Embassy+Branch+in+Jerusalem%3B+All-Muslim+City+Council+Bans+Pride+Flag%3B+WATCH%3A+Palestinians+Open+Fire+as+IDF+Razes+Terrorist+Home&utm_term=_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09_09Read+Now_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09

  SvaraRadera
 9. Frid.
  FN har meddelat att den 18-19 september 2023, påbörja en 7-årig(!) s.k RESCUE PLAN ( RÄDDNINGSPLAN). Detta just efter Feast of Trumpets.

  En räddningsplan för kaos i världen.
  Det finns bara EN frälsningsplan, EN FRÄLSARE och räddning och Hans namn är Jesus Kristus Messias, Herrars Herre och Kungars Kung.
  Kom Herre Jesus kom!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid.

   Tack för att du delar en väldigt intressant nyhet. Den kräver nästan sitt eget inlägg lite längre fram. Du har inte evt. en länk du kan dela?

   Herrens rika välsignelse, frid, nåd och kraft.

   Mikael

   Radera
  2. Här är en annan länk som mer förklarar vad FN planerar! Inte heller jag skrev inlägget från början!

   https://www.nowtheendbegins.com/united-nations-calls-for-seven-years-of-accelerated-sustained-transformative-action-for-global-7-year-rescue-plan-to-save-humanity/

   Radera
 10. Ta gärna del av denna underbara och välsignade sång, som handlar om Herrens villkorslösa kärlek:

  https://www.youtube.com/watch?v=fI9aqfmVmPc

  Herrens kärlek är helig, ren, och helt obesmittad från den här världen. Den är outtömlig och ständigt närvarande i våra liv - den upphör aldrig och den har inte något slut. Din kärlek är en eld som brinner starkt, som berör och förvandlar varje område i mitt liv. Den är fullständigt osjälvisk, helt villkorslös och du ger den generöst och helt utan förbehåll.

  http://denytterstatiden.blogspot.com/2016/01/guds-villkorslosa-karlek-som-forvandlar.html

  Mikael

  SvaraRadera
 11. Ta gärna del av Holger Nilssons senaste artikel om utvecklingen i Ryssland. Herman Linqvist uttalar sig:

  "Jag kan tänka mig att vi om trettio år kan få läsa i historieböckerna att tredje världskriget började med att Ryssland inviderade Ukraina"

  Det är precis så jag upplevde det redan från början, och det som Herren talade till mig om. Det här är inledningen och början till något som kommer att utveckla sig till den tredje världskriget. Det är början på ändetidens krig, men också till Jesu underbara återkomst.

  Maranatha

  Mikael

  https://flammor.com/lindqvists-tankar-om-kriget-p2613.html

  SvaraRadera
 12. Ryssland uttalar sig skarpt i förhållande till Nato:

  "Vi är redo för krig"

  Samtidigt så finns det företalare i Ryssland, som nu argumenterar för att Rysslands enda räddning är att använda kärnvapen som ska avskräcka väst. På ett ännu mer påtagligt sätt så ser vi nu hur det tredje värlskriget med kärnvapen kommer allt närmare. I morgon avslutar Nato sin största militära övning någonsin, som i mina ögon, bara är en förberedelse till det kommande kriget. Det går snabbt och utvecklingen eskalerar med väldig fart. Jesus kommer mycket mycket snart.

  Vi är på väg hem!

  Maranatha

  Mikael

  https://www.ruptly.tv/en/videos/20230620-507-Belarus-If-NATO-against-freezing-conflict-in-Ukraine-and-wants-to-go-to-war-we-are-ready-Russian-FM-Lavrov

  SvaraRadera
 13. Broder
  Rekommenderar en broder och väktare Chad Thomas med bloggen Watchman on the Wall 88 som också tar upp detta med FNs Rescue plan som ett viktigt inlägg på sin hemsida.
  Godhet och nåd i Herren.

  SvaraRadera
 14. Tack för alla dina intressanta och viktiga inlägg Mikael
  Kan också rekommendera en broder och väktare Chad Thomas på Watchman in the wall 88. Han har tex ett inlägg om The Rescue Plan från FN.
  Fridshälsningar.

  SvaraRadera