lördag 24 september 2022

Rosh Hashanah - en bild på uppryckandet och vårt kommande hopp!

 


Kära Syskon,

Jag skriver oftast mina inlägg själv, men ibland hittar man texter som förklarar så bra, att man faktiskt bara kan hänvisa till dem. Jag vill gärna dela ett sådant inlägg, som är skrivet av Lars Enarson. Normalt, så brukar jag peka på Pingst eller Shavuot, som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet. Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, och som jag förstår det, faller omkring den 25–27 september i år. Jag har delat detta inlägg tidigare, men vill gärna dela det igen, så det ger en bra bild av denna högtid och hur den är en skuggbild och har fantastiska referenser på själva uppryckandet. Så om Herren fullbordar sin återkomst genom högtider, så gör vi även klokt i att även titta närmare på denna.

Här delar jag utdrag av Lars Enarsons tankar om just Basunhögtiden. Det kan läsas i sin helhet på hemsidan som jag länkar till:

Basunhögtiden

”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten.

De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst.

Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:23-25)

Basunhögtiden firas som en vilodag, en Sabbat, då man blåser i shofar. Varför det? Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2:16-17 att Herrens högtider är "en skugga av det kommande." Att man blåser i shofar under Basunhögtiden betyder att det är en skugga som pekar fram emot den basun som ska ljuda vid Messias återkomst,

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess. 4:16-18)

Inom kyrkan finns som sagt i prinicip ingen tradition angående basunhögtiden. När man däremot studerar vad de judiska rabbinerna lär om Basunhögtiden, så förbluffas man dock över hur exakt det överensstämmer med vad Apostlarna skriver om Jeshuas återkomst i det nya förbundets skrifter. Det är nästan ofattbart hur väl det stämmer. Bibeln är i sanning EN bok med ETT budskap från pärm till pärm. Här är några saker som rabbinerna lär ut om Basunhögtiden.

1.   Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med "Den uppväckande trumpetstötens dag". Paulus förklarar " Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå." Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst. Vilken basunstötens dag det kommer att bli!

2.   För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, "Den dolda dagen." Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jeshua sade om den dag då Han skulle komma, "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.

3.   För det tredje kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen. Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Högtiden kallas för den sista basunen, eller den sista shofaren, av två skäl. För det första på grund av att shofaren blåses i synagogorna varje morgon under den sjätte månaden för att väcka upp folk och göra dem förberedda inför den sista stora shofaren som blåses under Basunhögtiden. Man blåser sedan inte mer i shofar igen förrän på Försoningsdagen.

För det andra lär rabbinerna att det bara finns två tillfällen i Skriften när Herren själv blåser i shofar. Första gången var på Sinai under Shavuot då Toran gavs. Den andra och sista gången blir när Messias kommer enligt Sakarja 9:14-15, "Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, HERREN skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. HERREN Sebaot skall beskydda dem"

4.   För det fjärde kallas Basunhögtiden för Messias bröllop. Det är slutfasen i bröllopsceremonin som kallas "Lakach" och infaller när Brudgummen tar oss till sin sida, för att vi ska få vara med honom för alltid. Vi vet att detta också är i linje med Nya Förbundets skrivna ord. "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh. 14:3) Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst. Med början vid Lövhyddohögtiden kommer vi att fira Lammets bröllopsmåltid i tusen år i Jerusalem.

5.   För det femte kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, "Domens dag." Paulus säger i Apostlagärningarna 17:31, "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det." Vidare förklarar han i 2:a Tess 1:5-8, "Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jeshua kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jeshuas evangelium."

6.   För det sjätte kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, "Åminnelsens dag." Vi behöver kontinuerligt påminna oss om den fantastiska dag då Messias kommer tillbaka. Paulus skrev "Trösta därför varandra med dessa ord." Vi behöver komma ihåg "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jeshua Messias skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13) och glädjas i detta hopp. Det blir en dag olik alla andra dagar, Sak 14:6-7. Petrus skrev, "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom." (2 Pet. 3:14)

7.   För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder "årets huvud" eller "årets begynnelse." Även om det bibliska nyåret infaller på våren och motsvaras av uttåget ur Egypten och vår nya födelse, så förknippas också Basunhögtiden med en ny begynnelse och firas därför idag som det judiska nyåret. Traditionellt var det då som Adam skapades, och enligt många bibliska tecken är det också då som den siste Adam, Yesuha, föddes, se vår artikel "När föddes Messias?" på www.thewatchman.org  

En ny begynnelse

Framförallt kommer det förvisso att bli en helt ny begynnelse när Messias återvänder under denna högtid. Så Basunhögtiden är en dag av ny begynnelse och förnyelse. Den utgör inledningen till de avslutande tio dagarna av omvändelse, som leder fram till Försoningsdagen.

Slutet på frälsningshistorien är att "jorden skall vara full av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet." (Jes. 11:9) Antikrist kommer inte att vinna, utan det blir Messias som gör det. Bibeln slutar inte i himmelen. Uppenbarelseboken slutar med att himmelen kommer ned till jorden! "Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. … Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den." (Upp. 21:2-3,24)

Ängeln Gabriel sa till Mirjam (Maria): "Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." (Luk. 1:32-33) David hade ingen tron i himlen. Den fanns i Jerusalem. Det är till Jerusalem som Jeshua återvänder. Han säger i Matt. 19:28, "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." Det står i Uppenbarelseboken 11:15: "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: 'Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.'"

Vilket fantastiskt hopp vi har!

Källa: http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=5878&Itemid=1119

Avslutning

Basunhögtiden närmar sig, och det är en högtid som både pekar på bröllop och välsignelse, men också om domstider som kommer att få sin början vid den sista basunens ljud. Högtiden står också för en ny början – som pekar på en ny början för Guds folk. Vi som bidar efter Herrens återkomst, väntar på denna nya dag, där allt blir nytt, där ingenting någonsin blir det samma igen. Kanske blir det här i oktober, att vi får nåd och lov till att höra ”den sista basunens ljud”, som betyder att vi har nått vårt mål – vår jordiska kropps förvandling.

Jesus kommer snart!

 

lördag 17 september 2022

Varning för katastrofala händelser och vedermödans början

 


Inledning  

Matt 24:19 - Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste flyt under vintern eller på sabbaten21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Kära Syskon,

Vi lever i en tid utan jämförelse. Det är Herren själv som pekar på händelser och en nöd som aldrig tidigare har varit eller någonsin ska ske igen. Den unika tiden är den 70:e årsveckan, vedermödans tid och Jakobs nöd. En vecka som är helt enastående och som utspelar sig precis innan tusenårsrikets upprättande. Vi kan både se och märka att den tiden närmar sig och att Herrens ord mycket snart får ett uppfyllande.

Det här inlägget tar utgångspunkt i att vi närmar oss avslutningen av en årsvecka, där en ny snart kommer inledas. Det kan betyda att den kommande årsveckan är den sista årsvecka som Herren profeterar om. Skulle det vara fallet, skulle vi i så fall uppleva överbevisande tecken som pekar på den tid som ligger framför. I dag är det inte bara Herrens församling, dem som är öron att höra med som blåser i basun, men även denna världen pekar på otroliga och kommande händelser som vittnar om denna tid.

Det här inlägget tar utgångspunkt i både utombibliska profetior, men också uttalande från politiker och ekonomer som talar om omskakande händelser här i slutet av september. Samma tidpunkt där Shmita-året slutar och en ny årsvecka inleds.

Mark Biltz om jubel år 

Mark Biltz visar i denna video (5 min lång) på skillnaden på den judiska och den kristna kalendern, men också hur bägge kalendrar på ett otroligt sätt pekar på ett kommande jubileumsår här i höst och om sju år, i 2029. Guds församling och Israels kommande förlossning! Jag uppsummerar längre ner i inlägget.

Sabbat eller Shmita-år

2 Mos 23:10-11 - I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. 11 Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering.

Bredvid högtiderna som sker varje år, har vi också ”Sabbat” eller ”Shmita-år”. Var sjunde dag skulle människan enligt Herren vila, men jorden skulle också på samma sätt vila vart sjunde år. Ett sabbatsår för jorden kallas ”Shmita”. Det var samtidigt ett friår, där varje långivare som lånat ut något till sin nästa, ska efterskänka sin fordran. Ett Shmita-år är med andra ord ett år av vila och förlösning för Guds folk!

Jubileums år

Bredvid den 7 åriga shmita-cyklus gav Gud en förordning om att vart sjunde sabbatsår, dvs vart 50:e år skulle vara ett jubelår. Namnet "jubelår" kommer av att året inleddes med att man blåste i vädurshorn, och det hebreiska ordet för vädur är "Jobel". Då skulle arvslotter återställas, slavar sättas fria och skulder avskrivas. Jubelåret skulle utropas och inledas på försoningsdagen i den 10 dagen i månaden Tishri, dvs. en gång i september-oktober. Det var den dag då folkets skulder skulle försonas. Det blåstes i shofar över hela landet och det utropades frihet.

Jubelår i 2022/2023 och 2029/2030

Det Mark Biltz visar här är att den ena kalendern visar på ett jubelår 2022–2023, det vill säga det år vi snart går in i. Det kan peka på församlingens jubelår, och den tid då Herren kommer att förlösa sin församling.

Men den andra kalendern pekar också på ett jubelår år 2029–2030, och det här kan peka på Jesus återkomst till Israel, där Herren kommer att förlösa det judiska folket. Så oavsett om man tror att jubelåret är i höst eller först om 7 år, så kan det stämma med bägge delar, och peka på församlingen och Israels kommande förlossning.

Den judiska pojken Natans vision

Jag vet inte om några av er kommer i håg den judiska pojkens nära död upplevelse i 2015, där han kom till himlen och fick se ändetiden utspela sig? Pojken hade ingen kännedom om judiska profetior, och han har inte vuxit upp i ett religiöst hem. Hans föräldrar ville inte ens att han skulle dela sitt vittnesbörd med de judiska rabbinerna.

Här är ett kort utklipp från hans långa vittnesbörd, där han beskriver GOG kriget, och hur Herren låter atombomber stanna på himlen i två veckor, och senare är det bara två städer som träffas. Dessa två städer beskriver pojken som Tel Aviv och Haifa, den andra och tredje största städerna Israel.

Häromdagen kom en otrolig nyhet. Iran har gått ut och meddelat att de har utvecklat en särskild utvecklad drone, som är en ”självmords-bomb” till just städerna Tel Aviv och Haifa. Det är alltså dessa bomber som potentiellt snart en dag kommer att användas i krig mot Israel!

Profetian närmar sig ett uppfyllande

Något annat intressant är att pojken nämner själva datumet på GOG krigets början, som då skulle vara den judiska månaden Elul 27. Pojken trodde själv att det skulle hända i 2015, alltså samma år som han upplevde detta. Det hände ju inte, men man kan fråga sig om det var en 7-år varning som pekar på 2022? Precis som många andra varnande datum så är Elul 27 i slutet av denna månad, den 24 september. Vad som kommer ske här i september återstår att se, men det verkar som att både Herren och den här världen pekar framåt mot den här tiden som något avgörande.

CEO varnar för ekonomiskt sammanbrott inom ett par veckor 

Är vi veckor från en ekonomisk kollaps?

Det är Tuomas Malinen är verkställande direktör (VD) för GnS Economics i Helsingfors, som kommer med en varning som pekar rakt in i den tid vi lever i. Han skriver att ”Europa är på väg mot en total (finansiell) kollaps, och att vi bara kan vara veckor från det här”. Här talar han alltså om världsekonomin och finansmarknaderna. Om detta stämmer, så hamnar vi omkring den 25 september, den 29 i den judiska månaden Elul, där vi tidigare har upplevt finansiella krascher på exakt samma datum!

Han fortsätter med att säga:

"Situationen i Europa är mycket värre än vad många förstår. Vi står i grunden på randen av ytterligare en bankkris, en kollaps av vår industriella bas och hushållning, och därmed på randen av våra ekonomiers kollaps. "

Andra ekonomer varnar för liknande scenario

Robert Kiyosaki Urges uppmanar världens investerare att köpa krypto nu, innan den största ekonomiska kraschen i världen! Flera ekonomer kommer ihåg paniken på världens börser i september 2008 och fruktar nu att vi är på väg in i en liknande situation.

På exakt samma datum har vi sett otroliga händelser i världsekonomin som har hänt i 7-års cyklar. Dvs. händelser som har hänt i slutet av ett Shmita-år i den judiska månaden Elul 29. Den 29 september 2008 föll Dow Jones med exakt 777 poäng. 7 år senare i 2015 upplevde vi igen en finansiell krasch på börsen.

Påven flyttar sina aktiver senast den 30 september 

Påven har beslutat att flytta alla sina aktiver och likvida tillgångar till Vatikanbanken, och något som ska ske senast den 30 september i år. Ingen vet riktigt varför påven har beslutat att göra det, men kan det här något med en kommande finansiell situation att göra, som påven känner till? För inte så länge sedan uttalade påven sig att ”det tredje världskriget hade börjat”.

Den tyska politikern om den 24 september 

En tysk politiker har gjort ett uppmärksammat uttalande. Han yttrade sig i den tyska parlamentariska församlingen och kom med följande kryptiska besked:

"Kära kollegor, denna 24 september 2022 kommer att vara en dag som kommer finnas kvar i våra minnen som en dag som vi kommer att säga, jag minns exakt var jag var"

Man måste fråga sig vad det är som den här världen förväntar kommer ske här den 24 september? Har det något med krig att göra, en finansiell krasch eller något helt tredje?  En händelse som är så stor att vi på samma sätt som 9/11, kommer att veta vad vi gjorde på det tidpunkt. Det är en förutsägelse som handlar om tiden omkring Rosh Hashanah, det vill säga i slutet av den här månaden, där Shmita-året tar slut och vi går in i en ny årsvecka. Det som är intressant är att många av dessa uttalande som kommer inte är profetiska tilltal men den här världen som pekar på avgörande händelser i ekonomi och i världssituationen.

Dana Coverstones profetiska dröm

Dana Coverstone har fått några drömmar som har fått ganska stor uppmärksamhet. Dessa drömmar började Herren ge honom i december 2019. Det vil säga, precis innan corona bröt ut. Här är utdrag från det han delar:

”Jag såg en kalender och en hand som först pekade på mars månad och därefter strök under den. Sedan pekade handen på juni månad och strök under den. Sedan såg jag människor som stod i kö, och som bar maskar. Jag såg människor som var väldigt sjuka, och ambulanser som åkte fram och tillbaka. Jag såg människor som demonstrerade och människor som var arga på omvärlden. Alt var kaos. Jag såg eld, rök och människor som gjorde uppror med vapen.”

Det som Dana såg i den första drömmen i december, är alltså det som han själv och vi andra har kunnat se och ta del av i nyheter under första halvåret av 2020. Hele tiden hörde han orden: ”Förbered dig själv, förbered dig själv”

Sedan fick Dana en andra dröm från Herren:

”Det börjande med at jag såg en kalender. En vit figur uppenbarade sig, som representerade något heligt, rent och rätt. Jag hörde rösten säga: ”Del 2”. Sedan såg jag handen stryka under månaden september (2020). Därefter såg jag månaden oktober och november. På samma sätt strök handen under månaden november. När handen var på november slog en hand på kalendern, och den exploderade och smulades sönder. Jag såg sedan en värld i kaos. Jag såg människor som slogs på gatan och beväpnade protester. Jag såg skolor som stängdes och banker där taket hade tagits bort. Pengarna flög och sögs ut ur bankens tak. Jag såg Washington DC brinna, och jag såg eld överallt. Jag såg kinesiska och ryska soldater, och jag såg FN soldater överallt. Jag såg inget tecken på ledarskap från Trump eller Washington DC. Jag såg människor gömma sig i sina garage, och i sina hem. Jag såg kyrkor bli nedbrända. Jag såg en värld i fullständigt kaos. Så hörde jag en röst som sa: Förbered dig själv, förbered dig själv.

Dana fick en tredje dröm som han delade:

”Jag gick in i en bank för att växla pengar. På dörren till banken stod det: Ingen möjlighet för att växla pengar. Jag gick in i banken, och bankdirektören stod och talade. Hon berättade att USA inte längre producerar valuta, i olika myntsorter. Sedan sa hon: förbered dig på hyperinflation, och snart kommer också 1 och 5 dollarsedel att försvinna. Sedan hörde jag samma ord: Förbered dig själv, förbered dig själv”  

Det som är intressant här att vi har fått ett delvist uppfyllande av denna profetia. Den första genom Covid, men resten återstår. När Dana såg en kalender som pekade på september, var det så året 2022 han såg? Har ser han en kommande ekonomisk kollaps, som liknar det scenario den här världen är på väg in i. Skulle det stämma, så får vi en höst som den här världen aldrig någonsin har sett maken till.

Avslutning

För mig är det allt det här bara en bekräftelse på, att Herren talar med stora ord om allvarliga tider som ligger framför oss. Herren ropar ut om att tiden har kommit, och att vi är på väg mot denna tids avslutning. Om detta stämmer i Herrens tidräkning att vi lever i avslutningen av ett Shmita-år och början på en ny årsvecka, så låter det som början på ett totalt sammanbrott av vårt nuvarande system, och en början på ett världsomspännande kaos. Det är hög tid till att förbereda sig och göra sig redo för Jesu återkomst. För innan världskaos kommer att bryta ut, så kommer Jesus, vår underbare frälsare att hämta oss hem sin väntande och förlösta brud.

Jesus kommer snart!

Mikael

 

lördag 10 september 2022

Shmita året 2021/2022 och det tredje världskriget


 Kära Syskon,

Jag tycker att följande inlägg är väldigt intressant. Det tar utgångspunkt i ett inlägg från en broder, Ricardo Garcia, som pekar på häpnadsväckande likheter mellan det andra och det tredje världskriget/vedermödan.

Ricardo visar på ett otroligt sätt att det som världen upplevde i tiden före det andra världskriget, är precis det som vi upplever just nu. Det Shmita-år vi befinner oss i går mot sitt slut, och snart kommer världen att gå in i den nästa årsvecka som kan vara den absolut sista och vedermödans tid. Det betyder i så fall både uppryckande, Antikrist framträdande och det tredje världskriget.

Andra och det tredje världskriget

Det finns intressanta likheter, när vi jämför det andra och det kommande tredje världskriget/vedermödan:

Det andra världskriget varade från 1939 till 1945, som breder sig över en sju-årsperiod, om man medräknar 1939 och 1945. På samma sätt kommer vedermödan att vara över en 7 års-period, även om den sammanlagda tiden kan blir kortare.

I bägge tidsperioder är det en diktator som vill styra och regera världen. Det var och kommer återigen att vara förföljelse och människor blir märkta. I Auschwitz blev judarna märkta med ett nummer, och i vedermödan kommer människan att bli märkt med vilddjurets märke. Under andra världskriget och precis som under vedermödan, kommer Israel att vara i centrum.

Shmita året 1937–1938 och 2021–2022

Precis som att det finns likheter mellan det andra och det kommande världskriget/vedermödan, så finns det också likheter mellan det Shmita år vi lever i nu och det Shmita år som världen befann sig i, precis innan det andra världskriget bröt ut.

I mars 1938, mitt under Shmita-året, så annekterade Tyskland grannlandet Österrike den 12 mars. Ett par månader senare, den 14 maj 1938, upplevde världen en blodmåne och en full månförmörkelse. Den 14 maj är som vi vet är en särskild dag för Israel, som blev en nation tio år senare.

På hösten den 29 september 1938 fick man Münchenöverenskommelsen på plats mellan Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland. Det avtalet skulle garantera freden i Europa. Det här avtalet slöts alltså precis i början av den nya årsveckan, hösten 1938. Men det här avtalet höll inte länge, då vi vet att andra världskriget utbröt den 1 september 1939, då Tyskland invaderade Polen.

Antikrist träder fram

När vi jämför med Shmita-året 1938 kan vi se paralleller och likheter med det år vi lever i nu. Vi upplevde på samma sätt en rysk aggression i februari månad. Vi upplevde också en blodmåne och en full månförmörkelse på nästan samma dag, den 15/16 maj. 

Det man måste fråga sig är, om vi på samma sätt kommer att se ett snarligt avtal, där Antikrist träder fram på världsscenen för att ordna ett fredsavtal mellan Israel och arabvärlden. Något som gör att världen tror att freden är säkrad. Kommer den här freden sedan att utbytas med det tredje världskriget under det första året av den nya årsveckan?

FN:s 77 församling under Rosh Hashanah

Något intressant är att från den 13–27 september i år, mitt under judarnas nyår, som är i avslutningen på Shmita-året och början på den nya årsveckan, kommer FN att avhålla sin 77 (!) Genelral Assembly. Något man kan fråga sig är om det på samma sätt som i 1939 kommer att underskrivas en form för avtal, och är det här att Antikrist kommer att träda fram och hålla tal sitt första tal i FN och säkra detta avtal?

Vi får se hur tiden utvecklar sig. Ingen människa vet med säkerhet, och inte heller jag. Men vi lever så sent i tiden, och vi ser hur dagen närmar sig med hast. Vi ser hur Herren tidigare har handlat i historien och ser ett otroligt upprepande. Tiden omkring andra världskriget ser ut till att vara en generalrepetition inför det som ska komma.

Harvest moon / Skördemåne och TU B´Av

Här den 10 september upplever vi en fullmåne som också kallas ”skördemåne”, ”frukt” eller ”kornmåne”. Det är den sista fullmåne som inträffar innan höstdagjämningen den 23 september. September är den stora skördemånaden där spannmålet ska skördas och tröskas. Denna skördemåne kan vittna om den förstlingsfrukt som Herren först kommer att skörda i ändetidens skörd.

Något kan också tyda på att vi är en månad senare i Herrens kalender (leap-month), som betyder att vi samtidigt denna helg upplever den judiska högtiden TU B´Av, som jag skrivit om tidigare. Det var den dag som var och är judarnas kärleksdag, där israelsmän gick ut förr i tiden, för att ”rycka” och ta en brud åt sig.

Avslutning

Vi lever i en tid som är helt utan jämförelse och allt utvecklar sig med en otrolig hastighet. Det gör att vi kan förvänta Herrens komma vilken dag och vilket ögonblick som helst. Det känns som att Herren är på väg att öppna himlens dörr, och vi kan förnimma en ljusspringa som kommer ut från den. 

En av historiens största händelser är på väg att äga rum – uppryckandet av Herrens församling. Vi möts snart på himlens sky.

Jesus kommer!

Mikael

lördag 3 september 2022

Vi lever i tiden för Herrens återkomst!

 


Det första man måste slå fast när det gäller tidpunkt för Herrens komma, är att han kommer i rätt tid! På samma sätt som när Jesus kom till jorden för 2000 år sedan, var det inte en tillfällig tidpunkt han valde. Herren hade tidigare profeterat genom profeten Daniel, och därför kunde judarna veta när Messias skulle träda fram. Det samma gäller den dag då Herren vänder tillbaka till Israel och sätter sina fötter på Oljeberget. Det blir heller ingen tillfällig dag, men på en exakt dag, som blir ett uppfyllande av hösthögtiderna, sju år efter vedermödans början.

Kan vi på samma sätt känna tiden omkring uppryckandet, och ska vi ha en förståelse för när vår kropps förlossning närmar sig? Svaret på det är ja. Herren önskar att vi ska ha en förståelse för den tid vi lever i, och att vi ska ha en förståelse av att ”dagen närmar sig”. När vi ser att dagen närma sig, är det för att vi ser dessa tecken som pekar på en av historiens största händelser – uppryckandet av Guds folk.

Europeisk torka är den värsta på 500 år


Sommarens värmebölja har orsakat rekordtemperaturer runt om i Europa, nu varnar forskare att torkan inte liknar något de upplevt tidigare. Rhen, Donau, Themsen och Po: Europas floder torkar. Hetta och regnbrist innebär att blodomloppen för transporter, dricksvatten och klimat nästan slutar flyta. Flodkrisen som vi upplever just nu är den värsta i Europa på 500 år. Och forskarna förutspår att torkan ännu kan förvärras och sprida sig till hälften av hela Europa. 

Hilppa Gregow, enhetschef för forskning av väder och klimatförändingens effekter vid Meteoroligiska institutet, säger att "det här måste tas på allvar. Klimatförändringen är orsaken till torkan och det kommer att hända oftare i framtiden"

Historiska översvämningar i Pakistan

Samtidigt med att det är historisk torka i Europa, upplever vi nu katastrofala översvämningar i Pakistan. Det är Pakistan som upplyser att en tredjedel av landet har varit täckt av en historisk översvämning. Man uppskattar att mer än 33 miljoner är påverkade av den historiska översvämningen.

Landets klimatminister säger att "en tredjedel av landet är bokstavligt talat under vatten just nu, vilket har överskridit alla gränser och normer av vad vi har sett tidigare. Allt är ett enda stort hav, och det finns inget torrt land där vi kan pumpa upp vatten".

Vi upplever att dessa fruktansvärda naturkatastrofer fortsätter runt om i världen. De är tidstecken av apokalyptiska dimensioner, och på ett sätt vi inte tidigare har upplevt.

Stammarnas port har öppnats

Tempelberget, som ligger i Jerusalem, kan nås genom tolv portar, men det finns också sex förseglade portar. Stammarnas port (the gate of tribes) ligger i det nordöstra hörnet av Tempelberget, som är en av dessa förseglade portar. Stammarnas port syftar på de 12 israeliska stammarna. För första gången sedan 6-dagarskriget har porten öppnats, så att pilgrimer kan komma till Tempelberget genom att använda den.

När Hesekiel profeterade om templet och Jerusalem i det kommande messianska riket, så kommer staden att ha 12 portar, en port för var och en av Israels stammar. Den gyllene porten, som är den äldste av de nuvarande portarna i Gamla Jerusalem stadsmur. På arabiska är porten känd som ”det eviga livets port”. I gamla tider var den känd som ”den vackra porten”. Det är den port som Herren kommer att träda in i Jerusalem, vid sin återkomst till Israel.

En väntande skara på Jesu tid

Luk 3:15 - Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.

Även om Jesus anklagade de dåvarande religiösa ledarna för att de inte kände sin tid, så kan vi se att det fanns en skara som förväntade att Messias skulle träda fram. Dessa människor gick till Johannes och undrade och hoppades i sina hjärtan, om inte detta var den efterlängtade Messias.  

Joh 1:40 - Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus. 41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias!" – det betyder Kristus, den Smorde. 

Här ser vi på samma sätt Andreas, som gick till Simon och berättade att han hade funnit den utlovade Messias. Även här ser vi en förväntning och längtan efter Messias, och vi ser att Andreas är upprymd när han ska förmedla den underbara upptäckten -”Vi har funnit Messias”!

På samma sätt som i vår tid, fanns det en skara som förväntade och tittade efter den utlovade Messias på Jesu tid. Det var människor som hade bejakat det profetiska ordet och hade sett att de levde i tiden.

Avslutning

När Jesus kommer tillbaka, kommer han alltså varken för tidigt eller för sent. Herren kommer alltid i precis rätt tid och på en utvald tidpunkt. Det finns en dag som Herren har bestämt sedan tidernas morgon och före jordens grund blev lagd. En dag han har utvalt till att vara den dag, då han ska vända åter för att hämta och ta sin församling till sig.

På samma sätt som lärjungarna, har vi funnit Messias. Vi har hittat den utvalde, han som har gett oss ett löfte om att komma tillbaka.

Maranatha

Mikael