torsdag 17 december 2015

Matteus kap 24 och de 6 första sigillen


I Matteus kapitel 24 så delar Jesus tecken som ska föregå, och som sker under hela vedermödans tid.

Det är tecken som dels ska gå före, men också under själva den stora nöden för att visa på Jesu synliga komma. Tiden som ska föregå den stora nöden kallar Jesus för födslovåndorna.

De seks första sigillen

Uppenbarelseboken är en detaljerad beskrivning av hela ändetidens förlopp, som både innehåller församlingens tidsålder, uppryckelsen av församlingen, vedermödans tid och Jesu återkomst. Den sista årsveckan inleds med att Jesus bryter det första sigillet, och ryttaren på den vita hästen träder fram.

När vi jämför händelser och tecken som Jesus undervisar om i Matt kap 24, är den en otrolig samstämmighet med de sex första sigillen vi ser i Uppenbarelseboken.

Det första sigillet – Antikrist träder fram

Matt 24: 4-5 – Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Upp 6: 1-2 - Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst (hipos levkos), och han som satt på den hade en båge (tokson). Åt honom gavs en segerkrans (stefanos), och han drog ut som segerherre, för att segra.

Det första sigillet inleds med Antikrists framträdande i den här världen. Till den dag att det första sigillets bryts kommer Gud att hålla honom tillbaka till dess att hans tid kommer och han får lov att träda fram (2 Tess 2:7). Antikrists ande är redan verksam men Antikrists uppenbarelse och den funktion han kommer att fylla kommer först att träda i kraft vid det första sigillet.

Daniel 9 talar om att denna ”förödare” kommer att inleda den sista årsveckan med att sluta ett förbund ”med de många”. Många menar att detta förbund på ett speciellt sätt gäller Israel.

Det andra sigillet – Stridslarm och rykten om krig

Matt 24: 6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Upp 6: 3-4 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Efter att Antikrist har fått lov att träda fram och inta sin roll i ändetiden, där han förmår att skapa en efterlängtad fred i världen så bryter Herren det andra sigillet. Det är ryttaren på den eldröda hästen som kommer fram, och denna kommer att ta bort freden från jorden och få människor till att slakta varandra.

Ordet för svärd här i texten är ”makaira”, och betyder just ”slakt eller offerkniv”.  

Det tredje sigillet – Svält och hungersnöd

Matt 24: 7-8 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. 

Upp 6: 5-6 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Ett naturligt resultat av krig och ödeläggelse kommer svält och hungersnöd. Det grekiska ordet för hunger här är ”limos”, och betyder helt enkelt hunger och svält.

Johannes såg denna ryttare, och han hade en våg i sin hand. Han får veta värdet på maten i förhållande till en dagsration. En denar var så mycket som en vanlig arbetare tjänade på en dag, och det var alltså priset för ett mått (liter) vete, eller tre mått korn. Det betyder att vi talar om en kommande hyperinflation som kommer att pressa upp matpriser som är cirka 20 gånger dyrare än i dag.

Det fjärde sigillet - Död och förföljelse

Matt 24: 7-8 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

Upp 6: 7-8 - När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur

I kölvattnet av den tredje hästen kommer den fjärde ryttaren ridandes. Den gulbleka färgen är dödens färg (chloros). Själva ordet kan också översättas klorgas, som kan vara en häntydning till att det blir använt kemiska vapen i dessa krig.

Vi får veta namnet på denne ryttaren är döden själv, och helvetet (Hades) är hans ledsagare. Dessa får stor makt som kommer att resultera i död för en fjärdedel för alla människor på jorden. Då det är helvetet, platsen dit ofrälsta människors själar går när de dör som följer ryttaren, kan vi se att dessa människor som omkommer under detta sigill är opånyttfödda människor som inte har upplevt frälsningens förvandlande kraft. Pånyttfödda människor som dör går till himlen.

Det femte sigillet – Själarna under altaret

Matt 24:9 - Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Upp 6: 9-11 - När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?" Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.

Det femte sigillet innehåller de själar som har blivit martyrer för Kristus under den första delen av vedermödan. Vi kan alltså se att det kommer en svår förföljelse för troende redan under den första delen av den sista årsveckan. Under den stora nöden kommer Antikrist att få makt att strida mot de heliga och få makt att besegra dem (Upp 13:7), och det kommer att betyda ännu fler skaror av martyrer som kommer att få ge sina liv.

Att dessa martyrer består av både judar och hedningar som har tagit emot Kristus, kan vi se av att denna skara väntar på att resten av deras medtjänare (hedningar) och bröder (judar) skulle dödas, på samma sätt som dem.

Det sjätte sigillet – Naturkatastrofer och jordbävningar

Matt 24:7 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.

Upp 6: 12-17 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Det är här en massiv jordbävning som påverkar hela jordens befolkning, och detta sigill överbevisar människorna om att Guds vrede (Orge) har kommit.

Denna jordbävning är så stor och kraftig att den flyttar berg och öar från sin plats. Till skillnad från den allra sista stora jordbävning som sker i slutet av den stora nöden, som inte bara flyttar öar och berg men både utraderar och tillintetgör alla jordens mäktiga berg.

Avslutning

Herren kommer snart att rycka sin församling till sig, och vi kommer att få uppleva att Jesus tar bokrullen ur Faderns högra hand och öppnar det första sigillet. Jesus är ändetidens huvudperson som kontrollerar och har hela utvecklingen i sin hand.

Öppnandet av dessa sigill kommer att förlösa födslovåndornas tid, som kommer att leda fram till den stora nöden, slaget vid Harmageddon och återkomsten av Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.


Jesus kommer snart!

söndag 13 december 2015

Oljepriser kan falla till 20 dollars – Tecken på ekonomisk katastrof


Fallande oljepriser är en klar signal och ett tydligt tecken på en ny akut finanskris. I början av året så varnade experter om att vi kunde förvänta att se oljepriser helt nere på 20 dollars per fat, något som skulle ha fatala konsekvenser och följder för den i redan skröpliga världsekonomin.

I de senaste åren har överproduktion av oljan gjort att priserna har störtdykt, samtidigt har länder som Saudiarabien har fortsatt att överproducera olja. Om sanktionerna mot Iran lättas eller tas bort, kan det betyda ytteligare överflöd av olja på marknaden, som också skulle göra att priserna skulle falla.

Goldmans Sachs varnar för ras på oljepriser

Det är bland annat Goldman Sachs som går ut och varnar sina kunder och klienter om ytterligare stora ras på oljemarknaden. Tidningen The Telegraph skriver följande:

”Världen har ont om lagringsmöjligheter för stigande leveranser av olja, där experterna varnar för risken för en våldsam djupdykning i råoljepriserna under de närmaste veckorna. Goldman Sachs har kommunicerat till sina klienter om att den ökande överflöd av olja på världsmarknaden kan få priserna till att rasa till $ 20 per fat. Det betyder att vi får den så kallade "cash cost" som tvingar borrare att överge produktionen”.

Konsekvensen för fallande oljepriser

Kan världsekonomin hålla till ytterligare och fallande oljepriser? Vart går smärtgränsen för vad marknaden kan hålla till, och när kommer vi att se dessa skakningar som förväntas komma?

Michael Snyder som skriver på bloggen ”The Economic Collapse” skriver följande om smärtgränsen och konsekvensen för fallande oljepriser:

”I måndags föll priset på amerikans olja till under 38 dollar per fat första gången på sex år. Förra gången att oljepriset var så lågt, var då att det globala finansiella systemet smälte och den amerikanska ekonomin upplevde den värsta lågkonjunkturen sedan den stora depressionen i på 1930-talet.”

”I månadsvis har jag varnat att kraschen i oljepriset skulle vara extrem deflationistisk, och skulle få allvarliga konsekvenser för den globala ekonomin. Nationer som Japan, Kanada, Brasilien och Ryssland har redan störtat in i en recession, och mer än hälften av alla stora globala index på aktiemarknaden har fallit med minst 10 procent hittills i år. Den första stora globala finanskrisen sedan 2009 har börjat, och saker och ting bara kommer att bli värre när vi beger oss in i 2016”.

Världsekonomin är ett av de områden som vittnar om den tid vi lever i. Fallande oljepriser har stor betydelse för tillståndet för den samlade världsekonomin. Den här världen skakar, och även på det finansiella området där vi kommer att fortsätta att se skakningar och osäkra tider. Tidens tecken vittnar om att Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Källa:
tisdag 8 december 2015

Israel förvänter ett fredsavtal med en ny ledare


Ett av de tydligaste indikatorer som visar vart i tiden vi befinner oss, och hur nära vi är på den sista årsveckan, är det kommande förbundet och en kommande delning af landet Israel.
Utvecklingen går med rasande fart, och det är flera saker som tyder på att vi nu är närmare en delning av landet Israel än någonsin tidigare. Netanyahu har tidigare gett uttryck för att Israel är villig till att släppa helt upp till 90 % av kontrollen på Västbanken.

Israels förbund med döden

På grund af press från omvärlden, och för att säkra sin existens kommer Israel att gå med på att dela det förlovade landet, och få säkerhet som garanti. Det här avtalet skulle vara början på den sista årsveckan, och som samtidigt skulle innebära Antikrist framträdan. Jesaja kallar detta avtal ett förbund med själva döden.

Utan att veta det kommer detta avtal att vara ett förbund med Satan själv, och kommer att ha stora konsekvenser for det judiska folket.

Antkrist och bågen

Upp 6:1 –Och jag såg när Lammet bröt de första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ”Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som en segerherre, för att segra.

I Uppenbarelseboken kap 6 blir Antikrist beskriven med en båge i handen. Det är en bild på det kommande förbundet, då Israel är bågen. (Sak 9:13)

Något av det som står allra höst upp på agendan för världens ledare är just detta förbund och en kommande fred i Mellanöstern. I åratal har världens ledare med både USA och påven i spetsen, försökt att hitta ett fredsavtal som begga parter kan acceptera och omfamna. Ett fredsavtal som i mångas ögon är oundgåeligt för att ”säkra” freden i denna oroliga region.

En genomröstad resolution

http://www.mintpressnews.com/211664-2/211664/

En överväldigande majoritet av generalförsamlingen i FN, röstade i onsdags igenom fem resolutionsförslag till förmån för Palestina. Beslutet kommer efter att församlingen diskuterade två artiklar ”den palistinska saken” och ”villkoren i Mellanöstern”.
Det var fem punkter som generalförsamlingen skulle rösta om, och det var: Metoder för att lösa den palestinska saken, Jerusalem, informationsprogram om den palestinska saken, kommittén för palestiniernas rätt att utöva ansvar för sina rättigheter, palestinas rättigheter i FN.
Ett punkt som var väldigt intressant, var omröstningen om själva Jerusalem, där hela 144 röstade för, 6 var emot och 10 röstade blankt.

En nytt avtal med en ny ledare

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-dont-worry-there-will-be-peace-eventually/

Netanyahu uttryckte för ett par dagar sedan, att han förväntade att det ”så småningom” blir fred, som kommer att utlösa ett avtal som innebär fred mellan araber och Israel. Han sa samtidigt att detta avtal kanske skulle slutas av med en ny palestinsk ledare.

Netanyahu har mer rätt än han tror. Som det ser ut, så är det dessvärre Netanyahu som kommer att genomföra detta avtal, där Israel kommer att delas och ett förbund med de många kommer att genomföras. Det kan också vara på det sättet, att det är en ny ledare som vi ännu inte har sett, eller som i dag inte är så framträdande i sin roll, som kommer att träda fram på den politiska banan och kommer att sluta detta förbund med Israel.

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.

torsdag 3 december 2015

Assyrien och Babylonien – Ett gästinlägg av Tage Bergman


Jag vill varmt rekommendera det senaste inlägget av Tage Bergaman på sidan ”Jesus kommer snart”.

Där jämför Tage det Assyriska och Babyloniska riket med Antikrist, den falske profeten och vedermödans tid, och visar att det framförallt är dessa två riken med dess ledare som står som exempel för den som ska komma över Israel i vedermödan.

Tage skriver:

”I dag riktigas blickarna mot Damaskus (Här vi befinner oss i dag). 

Vedermödan inleds

Damaskus kung dödas och Damaskus upphör att vara en stad. Israels ”bördigaste trakter” faller i Assyriens hand. ”Efraims befästa stad” (Samaria) finns inte längre till. Babylon besegrar Assyrien.

Vedermödans mitt

Jerusalem faller i Babyloniens hand. Den som bor i Judéen flyr till bergen. Det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse sätts upp.

Vedermödans slut

Bablylon besegras. Fångenskapens är över. Judarna får återvända till sitt Löftesland. Tusenårsrikets tempel byggs upp.


Jesus kommer snart!