torsdag 17 december 2015

Matteus kap 24 och de 6 första sigillen


I Matteus kapitel 24 så delar Jesus tecken som ska föregå, och som sker under hela vedermödans tid.

Det är tecken som dels ska gå före, men också under själva den stora nöden för att visa på Jesu synliga komma. Tiden som ska föregå den stora nöden kallar Jesus för födslovåndorna.

De seks första sigillen

Uppenbarelseboken är en detaljerad beskrivning av hela ändetidens förlopp, som både innehåller församlingens tidsålder, uppryckelsen av församlingen, vedermödans tid och Jesu återkomst. Den sista årsveckan inleds med att Jesus bryter det första sigillet, och ryttaren på den vita hästen träder fram.

När vi jämför händelser och tecken som Jesus undervisar om i Matt kap 24, är den en otrolig samstämmighet med de sex första sigillen vi ser i Uppenbarelseboken.

Det första sigillet – Antikrist träder fram

Matt 24: 4-5 – Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Upp 6: 1-2 - Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst (hipos levkos), och han som satt på den hade en båge (tokson). Åt honom gavs en segerkrans (stefanos), och han drog ut som segerherre, för att segra.

Det första sigillet inleds med Antikrists framträdande i den här världen. Till den dag att det första sigillets bryts kommer Gud att hålla honom tillbaka till dess att hans tid kommer och han får lov att träda fram (2 Tess 2:7). Antikrists ande är redan verksam men Antikrists uppenbarelse och den funktion han kommer att fylla kommer först att träda i kraft vid det första sigillet.

Daniel 9 talar om att denna ”förödare” kommer att inleda den sista årsveckan med att sluta ett förbund ”med de många”. Många menar att detta förbund på ett speciellt sätt gäller Israel.

Det andra sigillet – Stridslarm och rykten om krig

Matt 24: 6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Upp 6: 3-4 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Efter att Antikrist har fått lov att träda fram och inta sin roll i ändetiden, där han förmår att skapa en efterlängtad fred i världen så bryter Herren det andra sigillet. Det är ryttaren på den eldröda hästen som kommer fram, och denna kommer att ta bort freden från jorden och få människor till att slakta varandra.

Ordet för svärd här i texten är ”makaira”, och betyder just ”slakt eller offerkniv”.  

Det tredje sigillet – Svält och hungersnöd

Matt 24: 7-8 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. 

Upp 6: 5-6 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Ett naturligt resultat av krig och ödeläggelse kommer svält och hungersnöd. Det grekiska ordet för hunger här är ”limos”, och betyder helt enkelt hunger och svält.

Johannes såg denna ryttare, och han hade en våg i sin hand. Han får veta värdet på maten i förhållande till en dagsration. En denar var så mycket som en vanlig arbetare tjänade på en dag, och det var alltså priset för ett mått (liter) vete, eller tre mått korn. Det betyder att vi talar om en kommande hyperinflation som kommer att pressa upp matpriser som är cirka 20 gånger dyrare än i dag.

Det fjärde sigillet - Död och förföljelse

Matt 24: 7-8 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

Upp 6: 7-8 - När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur

I kölvattnet av den tredje hästen kommer den fjärde ryttaren ridandes. Den gulbleka färgen är dödens färg (chloros). Själva ordet kan också översättas klorgas, som kan vara en häntydning till att det blir använt kemiska vapen i dessa krig.

Vi får veta namnet på denne ryttaren är döden själv, och helvetet (Hades) är hans ledsagare. Dessa får stor makt som kommer att resultera i död för en fjärdedel för alla människor på jorden. Då det är helvetet, platsen dit ofrälsta människors själar går när de dör som följer ryttaren, kan vi se att dessa människor som omkommer under detta sigill är opånyttfödda människor som inte har upplevt frälsningens förvandlande kraft. Pånyttfödda människor som dör går till himlen.

Det femte sigillet – Själarna under altaret

Matt 24:9 - Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Upp 6: 9-11 - När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?" Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.

Det femte sigillet innehåller de själar som har blivit martyrer för Kristus under den första delen av vedermödan. Vi kan alltså se att det kommer en svår förföljelse för troende redan under den första delen av den sista årsveckan. Under den stora nöden kommer Antikrist att få makt att strida mot de heliga och få makt att besegra dem (Upp 13:7), och det kommer att betyda ännu fler skaror av martyrer som kommer att få ge sina liv.

Att dessa martyrer består av både judar och hedningar som har tagit emot Kristus, kan vi se av att denna skara väntar på att resten av deras medtjänare (hedningar) och bröder (judar) skulle dödas, på samma sätt som dem.

Det sjätte sigillet – Naturkatastrofer och jordbävningar

Matt 24:7 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.

Upp 6: 12-17 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Det är här en massiv jordbävning som påverkar hela jordens befolkning, och detta sigill överbevisar människorna om att Guds vrede (Orge) har kommit.

Denna jordbävning är så stor och kraftig att den flyttar berg och öar från sin plats. Till skillnad från den allra sista stora jordbävning som sker i slutet av den stora nöden, som inte bara flyttar öar och berg men både utraderar och tillintetgör alla jordens mäktiga berg.

Avslutning

Herren kommer snart att rycka sin församling till sig, och vi kommer att få uppleva att Jesus tar bokrullen ur Faderns högra hand och öppnar det första sigillet. Jesus är ändetidens huvudperson som kontrollerar och har hela utvecklingen i sin hand.

Öppnandet av dessa sigill kommer att förlösa födslovåndornas tid, som kommer att leda fram till den stora nöden, slaget vid Harmageddon och återkomsten av Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.


Jesus kommer snart!

söndag 13 december 2015

Oljepriser kan falla till 20 dollars – Tecken på ekonomisk katastrof


Fallande oljepriser är en klar signal och ett tydligt tecken på en ny akut finanskris. I början av året så varnade experter om att vi kunde förvänta att se oljepriser helt nere på 20 dollars per fat, något som skulle ha fatala konsekvenser och följder för den i redan skröpliga världsekonomin.

I de senaste åren har överproduktion av oljan gjort att priserna har störtdykt, samtidigt har länder som Saudiarabien har fortsatt att överproducera olja. Om sanktionerna mot Iran lättas eller tas bort, kan det betyda ytteligare överflöd av olja på marknaden, som också skulle göra att priserna skulle falla.

Goldmans Sachs varnar för ras på oljepriser

Det är bland annat Goldman Sachs som går ut och varnar sina kunder och klienter om ytterligare stora ras på oljemarknaden. Tidningen The Telegraph skriver följande:

”Världen har ont om lagringsmöjligheter för stigande leveranser av olja, där experterna varnar för risken för en våldsam djupdykning i råoljepriserna under de närmaste veckorna. Goldman Sachs har kommunicerat till sina klienter om att den ökande överflöd av olja på världsmarknaden kan få priserna till att rasa till $ 20 per fat. Det betyder att vi får den så kallade "cash cost" som tvingar borrare att överge produktionen”.

Konsekvensen för fallande oljepriser

Kan världsekonomin hålla till ytterligare och fallande oljepriser? Vart går smärtgränsen för vad marknaden kan hålla till, och när kommer vi att se dessa skakningar som förväntas komma?

Michael Snyder som skriver på bloggen ”The Economic Collapse” skriver följande om smärtgränsen och konsekvensen för fallande oljepriser:

”I måndags föll priset på amerikans olja till under 38 dollar per fat första gången på sex år. Förra gången att oljepriset var så lågt, var då att det globala finansiella systemet smälte och den amerikanska ekonomin upplevde den värsta lågkonjunkturen sedan den stora depressionen i på 1930-talet.”

”I månadsvis har jag varnat att kraschen i oljepriset skulle vara extrem deflationistisk, och skulle få allvarliga konsekvenser för den globala ekonomin. Nationer som Japan, Kanada, Brasilien och Ryssland har redan störtat in i en recession, och mer än hälften av alla stora globala index på aktiemarknaden har fallit med minst 10 procent hittills i år. Den första stora globala finanskrisen sedan 2009 har börjat, och saker och ting bara kommer att bli värre när vi beger oss in i 2016”.

Världsekonomin är ett av de områden som vittnar om den tid vi lever i. Fallande oljepriser har stor betydelse för tillståndet för den samlade världsekonomin. Den här världen skakar, och även på det finansiella området där vi kommer att fortsätta att se skakningar och osäkra tider. Tidens tecken vittnar om att Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Källa:
tisdag 8 december 2015

Israel förvänter ett fredsavtal med en ny ledare


Ett av de tydligaste indikatorer som visar vart i tiden vi befinner oss, och hur nära vi är på den sista årsveckan, är det kommande förbundet och en kommande delning af landet Israel.
Utvecklingen går med rasande fart, och det är flera saker som tyder på att vi nu är närmare en delning av landet Israel än någonsin tidigare. Netanyahu har tidigare gett uttryck för att Israel är villig till att släppa helt upp till 90 % av kontrollen på Västbanken.

Israels förbund med döden

På grund af press från omvärlden, och för att säkra sin existens kommer Israel att gå med på att dela det förlovade landet, och få säkerhet som garanti. Det här avtalet skulle vara början på den sista årsveckan, och som samtidigt skulle innebära Antikrist framträdan. Jesaja kallar detta avtal ett förbund med själva döden.

Utan att veta det kommer detta avtal att vara ett förbund med Satan själv, och kommer att ha stora konsekvenser for det judiska folket.

Antkrist och bågen

Upp 6:1 –Och jag såg när Lammet bröt de första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ”Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som en segerherre, för att segra.

I Uppenbarelseboken kap 6 blir Antikrist beskriven med en båge i handen. Det är en bild på det kommande förbundet, då Israel är bågen. (Sak 9:13)

Något av det som står allra höst upp på agendan för världens ledare är just detta förbund och en kommande fred i Mellanöstern. I åratal har världens ledare med både USA och påven i spetsen, försökt att hitta ett fredsavtal som begga parter kan acceptera och omfamna. Ett fredsavtal som i mångas ögon är oundgåeligt för att ”säkra” freden i denna oroliga region.

En genomröstad resolution

http://www.mintpressnews.com/211664-2/211664/

En överväldigande majoritet av generalförsamlingen i FN, röstade i onsdags igenom fem resolutionsförslag till förmån för Palestina. Beslutet kommer efter att församlingen diskuterade två artiklar ”den palistinska saken” och ”villkoren i Mellanöstern”.
Det var fem punkter som generalförsamlingen skulle rösta om, och det var: Metoder för att lösa den palestinska saken, Jerusalem, informationsprogram om den palestinska saken, kommittén för palestiniernas rätt att utöva ansvar för sina rättigheter, palestinas rättigheter i FN.
Ett punkt som var väldigt intressant, var omröstningen om själva Jerusalem, där hela 144 röstade för, 6 var emot och 10 röstade blankt.

En nytt avtal med en ny ledare

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-dont-worry-there-will-be-peace-eventually/

Netanyahu uttryckte för ett par dagar sedan, att han förväntade att det ”så småningom” blir fred, som kommer att utlösa ett avtal som innebär fred mellan araber och Israel. Han sa samtidigt att detta avtal kanske skulle slutas av med en ny palestinsk ledare.

Netanyahu har mer rätt än han tror. Som det ser ut, så är det dessvärre Netanyahu som kommer att genomföra detta avtal, där Israel kommer att delas och ett förbund med de många kommer att genomföras. Det kan också vara på det sättet, att det är en ny ledare som vi ännu inte har sett, eller som i dag inte är så framträdande i sin roll, som kommer att träda fram på den politiska banan och kommer att sluta detta förbund med Israel.

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.

torsdag 3 december 2015

Assyrien och Babylonien – Ett gästinlägg av Tage Bergman


Jag vill varmt rekommendera det senaste inlägget av Tage Bergaman på sidan ”Jesus kommer snart”.

Där jämför Tage det Assyriska och Babyloniska riket med Antikrist, den falske profeten och vedermödans tid, och visar att det framförallt är dessa två riken med dess ledare som står som exempel för den som ska komma över Israel i vedermödan.

Tage skriver:

”I dag riktigas blickarna mot Damaskus (Här vi befinner oss i dag). 

Vedermödan inleds

Damaskus kung dödas och Damaskus upphör att vara en stad. Israels ”bördigaste trakter” faller i Assyriens hand. ”Efraims befästa stad” (Samaria) finns inte längre till. Babylon besegrar Assyrien.

Vedermödans mitt

Jerusalem faller i Babyloniens hand. Den som bor i Judéen flyr till bergen. Det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse sätts upp.

Vedermödans slut

Bablylon besegras. Fångenskapens är över. Judarna får återvända till sitt Löftesland. Tusenårsrikets tempel byggs upp.


Jesus kommer snart!

måndag 30 november 2015

Vedermödans skördetid


Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.

När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid.

Den sista skörden

Upp 14: 14-16 – Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen." Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.
 
Ände- och skördetiden avslutas med den stora skörden, då Herren skär över jorden och jorden skördas. Det är en beskrivning av troende judar och hedningar som församlas inför Jesu tron i Jerusalem.

Det här är den sista insamlingen som sker innan vi går in i tusenårsriket.

Förstlingskärvan

3 Mos 23:10 - När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen.

3 Mos 23:14 - Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud.

Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen.

Tage Bergman skriver följande om denna förstlingsfrukt:

”Förstlingskärven är en bild på oss som förstfödda och friköpta, den är även en bild på uppryckandet. Vi rycks upp, och möter Jesus i skyn, och han för oss till sig i sin Faders hus [kammare] där han har berett rum åt oss (Joh. 14:2). Där är vi tills vreden [vedermödan] har gått över jorden. Det här är det första som händer i skördetiden [vedermödan], innan något annat skördas. Vedermödan kan inte börja innan det här har ägt rum.

Uppryckande före vedermödan

Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckelsen av församlingen som sker innan vedermödans början.

När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).

Dröm om skördetiden

Min lillebror Marcus Valfridsson hade för ett tag sedan två drömmar som jag har fått lov att dela, som bland annat talar om denna skördetid som ligger framför:

”Jag drömde att jag såg ryggen av en mäktig ängel. Jag frågade vad som hände? Han svarade att skördetiden är här. Sedan fick jag se ändetiden utspela sig som på en stor widescreens tv. Då kom Antikrist fram, och sedan vedermödan.

I en annan dröm var jag ute och gick. Sedan såg jag en massa människor på ett moln, och helt plötsligt var jag på ingång till himlen, men då vaknade jag.”

Ängeln som uppenbarade sig i Finland

Ett annat starkt vittnesbörd som vittnar om sädesfälten som vitnar till skörd är vittnesbördet om Marita Mäntyniemi som är på väg in sin bil mellan Virrat och Alavus i Finland. En ängel uppenbarar sig för henne och flera andra personer. På ängelns högra vinge står följande text: ”Sädesfälten vitnar”.


Jesus kommer Snart!


fredag 27 november 2015

Forskare slår alarm om ny resistent bakterieForskare slår alarm efter att ha hittat en ny oövervinnerlig bakterie i Kina, och varnar för att läget är riktigt allvarligt och kan ha stora konsekvenser för hela mänskligheten.

I dag är vi beroende av att kunna behandla infektioner och sjukdomar med antibiotika, som gör att människan kan dö av sjukdomar som vi i dag inte klassar som dödlig. Redan nu avlider cirka 25 000 personer i Europa varje år av att antibiotikan inte rår på sjukdomar och infektioner. 

Genet mcr-1

Det är ett särskilt gen i dessa bakterier med namnet mcr-1, som gör dem motståndsduktiga mot antibiotika. Forskare har upptäckt att dessa baktierier både finns hos människor och djur i södra Kina. Otto Cars, professor och grundare av React uttalar sig: -Det är ett mardrömsscenario. Det är riktigt, riktigt allvarligt. 

Att resistensen kommer att spridas från Kina råder det inget tvivel om, enligt Otto Cars. Det kan samtidigt vara något som dessutom kan gå snabbt. 

Den gulbleka hästen

Upp 6:7-8 - När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: "Kom! Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet föjde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. 

När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den fjärde person som rider hästen är döden själv. 

Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden. När det fjärde sigillet är över har det resulterat i att en fjärdedel av jordens befolkning har dött genom krig, hungersnöd och pest. 

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka. 

Källa:

söndag 22 november 2015

Världens ljus som lyser i mörkret


Ondskans växande spiral

Vi upplever i dag en muslims invasion i Europa, som bara ser ut till att tillta och accelerera med våldsam kraft. Något som vi har svårt att se den slutliga konsekvensen av.

Den grekiska försvarsministern Panos Kammenos var ute och varnade för att tillsammans med dessa tusentals flyktingar som flytt Mellanösterns fruktansvärda omständigheter, finns också ”extrema elementer”.

Översvämma Europa med Terrorister

I början på året var IS ute och hotade med att ”översvämma” Europa med tusentals terrorister, något som har blivit bekräftat av avhoppare från IS.
Planen var att gömma terrorister bland dessa hundratatusentals flyktingar som lätt skulle komma i land i det kaos som råder i det yttre Europa. 

Medelhavet har som Gaddafi uttryckte sig för en del år sedan ” blivit ett hav av kaos”. Det betyder att tillsammans med dessa rejäla flyktingar som just nu flyr krig, kaos och fattigdom, finns samtidigt människor med onda planer, och som har en helt annan agenda.

Ny våg av terrorism

Det finns direktiv och en klar agenda inom IS om att agera i Europa. IS har sovande celler i Europa som bara väntar på klartecken och order. Det kommer från vittnesbörd från avhoppare inom organisationen, som vittnar om varnande röster för att väcka dessa ”vulkaner” i väst.

Efter det sista dådet i Paris som kostade över 120 människor livet och där mer än 300 blev sårade, uttalade IS att detta var ”First of the storm”. Det betyder at vi står inför en ny tid med ännu större intensitet av terrorhandlingar runt om i Europa och världen.

Förberedelse inför det som ska komma

Det vi ser ta form, är inget annat än en bekräftelse på det som bibeln varnar för, och det vi ser ska komma i ändetiden.

Vid det andra sigillet, och omedelbart efter Antikrists framträdan kommer ryttaren på den röda hästen att bli förlöst. Det kommer att förlösa en våg av global terrorism, inbördeskrig och konflikter som kommer att resultera i många människors död. Jag är helt överbevisad om att extramistiska muslimska grupper är en del av detta. Det kan dessvärre också vara på det sättet, att det i framtiden kan komma andra och ännu mer extrema grupper än IS och det vi ser i dag.

USA är hotade

Skillnaden på IS tidigare terrordåd var att det hade politiska mål, men där vi nu och efter attacken i Paris, ser hur IS hotar och vänder sig mot civila mål oskyldiga människor.

IS har redan tidigare varit ute och hotat London med nya bombdåd, men också USA är mer hotat än någonsin. Åtta Syrier har precis tagits tillfånga vid den Mexikanska gränsen, med mål mot Texas. Det är bara en tidsfråga innan IS får terrorister över gränsen med mål att sprida död och våld. IS har precis gett ut en video där de hotar Washington, med samma attacker som vi precis har upplevt i Frankrike.

Hopp mitt i mörkret

Mitt i detta kompakta mörker så blåser en vind av hopp. Samma villkorslösa kärlek som blev utgjuten på korset, rör i dag vid tusentals av människors hjärtan.

Några av de största väckelser i dag sker i den muslimska världen, som är ett motdrag från Herren där vi ser detta mörker och ondska dra fram. Tusentals muslimer över hela Mellanöstern får uppleva Jesus på ett radikalt sätt, där Jesus uppenbarar sig för människor genom syner, drömmar och visioner. På de hårdaste och mörkaste platserna skiner världens ljus klarare än någonsin, och Herren står med utsträckta och sårmärkta händer, klar till att möta människor med sin frälsande nåd.

Jesu seger skakar andevärlden lika mycket i dag som för 2000 år sedan. Korsets kraft kommer att segra till slut, och Jesu som är ändetidens huvudperson kommer att lägga allt under sina fötter.
Be för att Herren ska fortsätta frälsa och förvandla dyrbara muslimer i denna sena tid.


Jesus kommer snart!

onsdag 18 november 2015

Stigande stöd från amerikanska kristna som stödjer homosexualitetNär Obama insattes som president, gjorde han något som tidigare presidenter inte tidigare har gjort. Han stödjer samkönade äktenskaper.
Det här är en hållning som inte bara har påverkat stora delar av befolkningen i USA, men också inom den kristna kyrkan. Nya undersökningar visar att även inom de kristna leden har det skett ett stort steg mot vänster, där man öppnar upp för accept av homosexualitet.

Flertal i USA för stöd för homoseksualitet
http://www.christianpost.com/news/most-christians-in-america-now-support-homosexuality-149078/

En omfattande studie som släppts av Pew Research Center, som analyserar olika frågor kring amerikanernas förhållande till tro, har precis präsenterat tal som visar att amerikanska kristna i allt högra grad stöder och accepterar homosexualitet.
Över 50 procent av katoliker, protestanter, ortodoxa kristna har svarat att homosexualitet ska accepteras av samhället. Av dessa tal representerar evangelikanska protestanter för hela 36 procent. Dessa tal är en stigning med cirka 10 procent i förhållande till 2007.

Homosexualitet i svensk lagstiftning

Homosexualitet blev legalt i Sverige i 1944, även om man helt fram till 1979 klassificerade homosexualitet som en form av psykisk störning. Sedan slutet av 1980-talet har svenska homosexuella gradvis fått allt större rättigheter. Registrerat partnerskap kom i 1995, rätten till samkönad adoption i 2003, och rätten att ingå samkönat äktenskap i 2009. 

Den 1 november 2009 blev det möjligt för homosexuella att få en kyrklig vigsel, och därmed få ”Guds välsignelse” över deras äktenskap. Ingen enskild präst har skyldighet att viga homosexuella par, men det krävs beslut i respektive kyrka eller samfund.
Synden ropar inför Herren

1 Mos 4:10 – Då sade han: ”Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken!

Redan från den första början av skapelsens stund, har synden stigit upp inför Herren. Efter det att Kabel hade dödat sin bror Abel, så ropade Abels blod inför Herren. Efter det så har syndafallets konsekvens fortsatt, och vi upplever i dag kulminationen av detta.

Vi lever i en värld som är på väg mot upplösning. Människan har utmanat och flyttat allt vad som finns av gränser och normer för vad som är tillåtet. Vi har förkastat det vi förr ansåg för heligt och normalt, och har i stället ersatt det med våra egna lustar och ambitioner. Det onda och fördärvade släkte vi ser på Noas och Lots tid är också kännetecknet för den generation som lever i dag. 
Profetia om avfall

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget, och tiden som skulle föregå innan detta. Predikanten Emanuel Minos mötte denna kvinna, och fick förmedla det budskap som Herren hade lagt på hennes hjärta. 

Här är ett utdrag från profetian, som väldigt tydligt och precist visar på tiden innan Jesu återkomst. En tid som beskriver ett samhälle i moralisk upplösning, perverterad synd, och ett avfall inom kristenheten:

"Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar. 
Tidens tecken och denna världs förfall visar på att Jesus kommer mycket snart!

lördag 14 november 2015

Ny Israelisk attack nära Damaskus
Situationen i Mellanöstern försätter att utveckla sig, där det profetiska ordet bokstavligt talat går i uppfyllelse inför våra ögon.

Jag har tidigare skrivit om Israel som närmar sig Damaskus, och som kan vara en del av den profetiska uppfyllelse vi kommer att se utifrån profetian i Jes 17, som talar om Damaskus totala förstörelse. Jag vill i den förbindelse uppmärksamma denna artikel i Jerusalem Post, som visar att Israel ännu en gång har attackerat och haft flygräder inne i Syrien, och nu nära Damaskus flygplats.

Israelisk attack

Det har varit flera attackar från Israels mot mål i Syrien. Cirka två veckor efter Israels sista attack, så utförde Israel ytterligare en attack. Den här gången med israeliska stridsflyg som attackerade en militär konvoj i Syrien nära flygplatsen i Damaskus.

Det är samtidigt den andra attacken sedan Ryssland inledde sin militära operation i området.


Jesus kommer snart!