söndag 26 september 2021

Vinden slutar blåsa i Europa - ett profetiskt tecken?

 


Upp 7:1 -  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. 2 Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3 "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor!"

Överskriften på den första nyheten jag vill dela är ”Europas energikris förvärras när vinden slutar blåsa”. Det är energikrisen i Europa som har slagit nya rekord av brist på naturgas och mycket lägre vindkraft än väntat. Det är bland annat milt väder som är orsaken till nedgången i vindkraft dvs. mindre vind.

När jag hör nyheter som den här, att vinden har slutat blåsa i Europa, kan jag inte låta bli att tänka på den händelse som kommer att ske före och innan dess att Guds domar kommer att gå ut över jorden.

De fyra änglarna vid jordens fyra hörn

I dag står det fyra änglar vid jordens fyra hörn och håller tillbaka jordens fyra vindar (Guds domslut), så att ingen vind (dom) ska blåsa över jorden eller havet (folkhavet) eller något träd (nation). Dessa änglar får inte lov till att förlösa dessa fyra vindar, innan dess att Herren har märkt sina utvalda judar med sitt sigill.

Vinden står för Guds domslut och talet fyra är världens eller skapelsens tal, och hornet är en symbol på kraft eller styrka. Det är en symbol på att hela skapelsen, det vill säga från alla värdens fyra hörn, blir upprätthållet genom Guds kraft, och att inga domslut sker utan eller genom Guds tillåtelse och vilja. Så dessa vindar som är Guds domar, kommer först att bli förlösta innan dess att Herren har märkt sina 144 000 utvalda judar, som sker i början av vedermödans tid.

Att änglarna står vid jordens fyra hörn betyder att hela jorden kommer att drabbas av Herrens straffdomar. Precis som att syndafloden täckte hela jorden, kommer också Herrens straffdomar att täcka hela jorden, där allt skapat kommer att bli berörda på grund av vedermödans konsekvenser. Ängeln som kommer med budskapet, kommer från öster (solens uppgång) som är ett tecken på att en ny dag börjar för Israel. Det här är både ett vittnesbörd om en kommande dom över den här världen, men också ett löfte om Herrens frälsning till det judiska folket.  

En stormvinds släpps lös

Även om den här nyheten inte bokstavligt talat kan överföras till profetian i upp kap 7, så bildligt talat blåser ännu inte domens vindar över vår värld. Efter uppryckandet kommer Herren att märka de 144 000 utvalda judarna och kommer sedan att låta domens vindar blåsa över vår värld. Vinden står med andra ord stilla just nu, men den kommer snart att släppas lös och kommer att orsaka en orkan genom de fyra änglarna, som står vid jordens fyra hörn.

Utöka Abrahamavtalet

Det är ungefär ett år sedan vi fick uppleva den historiska fredsplanen, då Israel och arabländer skrev under på ett fredsavtal, det så kallade ”Abrahamavtalet”. Det här är något som inte har hänt sedan 1994, då Israel skrev under på ett liknande avtal med Jordanien. Nu har Antony Blinken, USA:s utrikesminister, gett USA:s stöd för att utöka Abrahamsavtalet mellan Israel och ytterligare arabstater.

Blinken ger uttryck för att ”USA vill bredda cirkeln av fredlig diplomati. För det är i allas intresse, i hela regionen och runt om i världen, att Israel ska behandlas som alla andra länder”.

För mig är det här bara en bekräftelse på att arabvärlden och hela världen är redo för ett brett fredsavtal med Israel. Det är samma förbund som Daniels bok kallar ”förbudet med de många”, som är det förbundet som kommer att vara startskottet till den sista årsveckan och vedermödans tid.

Avslutning

”Jag har sett tidens tecken, och jag har hört den helige Andes rop. Jesus kommer snart tillbaka, för att hämta sin vakande och väntande brud. Gör dig redo mitt folk, och vakna upp ur din sömn. Skaka stoftet av dig och lös banden från din hals. Tiden är kort, och Guds vredestid är när. Andligt stormoväder är på gång, och mörka moln drar in över vårt land. Han vädjar till våra hjärtan att göra sig redo och att få sin sak klar med Gud”

Jesus kommer snart!

fredag 17 september 2021

Rosh Hashanah - en bild på uppryckandet och vårt kommande hopp!

 


Jag har tidigare delat detta inlägget, men nu närmar sig högtiden Rosh Hashanah, som i år är den 7-8 oktober. Om man tittar i vår kalender, så infann sig Rosh Hahanah den 6 september i år, men om man tar utgångspunkt i månkalendern och equinox, som är avgörande för en judisk kalender när ett år börjar, så var den första dagen på året den 14 april i år i stället för mars, och det gör att även Rosh Hashanah är flyttad en månad framåt.

Jag skriver oftast mina inlägg själv, men ibland hittar man texter som förklarar så bra, att man faktiskt bara kan hänvisa till dem. Jag vill gärna dela ett sådant inlägg,  som är skrivet av Lars Enarson. Normalt, så brukar jag peka på Pingst eller Shavout, som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet. Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, och som jeg förstår det, faller omkring den 7-8 oktober i år.

Även den högtiden är en skuggbild och har fantastiska referenser på själva uppryckandet. Så om Herren fullbordar sin återkomst genom högtider, så gör vi även klokt i att även titta närmare på denna. Här delar jag Lars Enarsons tankar om just Basunhögtiden:

Basunhögtiden

”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten.

De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst.

Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:23-25)

Basunhögtiden firas som en vilodag, en Sabbat, då man blåser i shofar. Varför det? Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2:16-17 att Herrens högtider är "en skugga av det kommande." Att man blåser i shofar under Basunhögtiden betyder att det är en skugga som pekar fram emot den basun som ska ljuda vid Messias återkomst,

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess. 4:16-18)

Inom kyrkan finns som sagt i prinicip ingen tradition angående basunhögtiden. När man däremot studerar vad de judiska rabbinerna lär om Basunhögtiden, så förbluffas man dock över hur exakt det överensstämmer med vad Apostlarna skriver om Jeshuas återkomst i det nya förbundets skrifter. Det är nästan ofattbart hur väl det stämmer. Bibeln är i sanning EN bok med ETT budskap från pärm till pärm. Här är några saker som rabbinerna lär ut om Basunhögtiden.

1.   Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med "Den uppväckande trumpetstötens dag". Paulus förklarar " Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå." Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst. Vilken basunstötens dag det kommer att bli!

2.   För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, "Den dolda dagen." Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jeshua sade om den dag då Han skulle komma, "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.

3.   För det tredje kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen. Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Högtiden kallas för den sista basunen, eller den sista shofaren, av två skäl. För det första på grund av att shofaren blåses i synagogorna varje morgon under den sjätte månaden för att väcka upp folk och göra dem förberedda inför den sista stora shofaren som blåses under Basunhögtiden. Man blåser sedan inte mer i shofar igen förrän på Försoningsdagen.

För det andra lär rabbinerna att det bara finns två tillfällen i Skriften när Herren själv blåser i shofar. Första gången var på Sinai under Shavuot då Toran gavs. Den andra och sista gången blir när Messias kommer enligt Sakarja 9:14-15, "Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, HERREN skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. HERREN Sebaot skall beskydda dem"

4.   För det fjärde kallas Basunhögtiden för Messias bröllop. Det är slutfasen i bröllopsceremonin som kallas "Lakach" och infaller när Brudgummen tar oss till sin sida, för att vi ska få vara med honom för alltid. Vi vet att detta också är i linje med Nya Förbundets skrivna ord. "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh. 14:3) Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst. Med början vid Lövhyddohögtiden kommer vi att fira Lammets bröllopsmåltid i tusen år i Jerusalem.

5.   För det femte kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, "Domens dag." Paulus säger i Apostlagärningarna 17:31, "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det." Vidare förklarar han i 2:a Tess 1:5-8, "Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jeshua kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jeshuas evangelium."

De domar som kommer att utgjutas över jorden, när Jeshua kommer tillbaka, ska inte förväxlas med den stora vedermödan, som är Satans vrede mot Guds folk. Om vi har det rätt ställt med Gud kommer vi definitivt att komma undan Hans vrede, men vi har aldrig fått löfte om att komma undan förföljelse och vedermöda från djävulen. Gud har gett oss vad vi behöver för att vi ska kunna gå stärkta genom detta och bli övervinnare. Många förväxlar Guds vrede med Satans vrede, men det ska vi inte göra.

6.   För det sjätte kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, "Åminnelsens dag." Vi behöver kontinuerligt påminna oss om den fantastiska dag då Messias kommer tillbaka. Paulus skrev "Trösta därför varandra med dessa ord." Vi behöver komma ihåg "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jeshua Messias skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13) och glädjas i detta hopp. Det blir en dag olik alla andra dagar, Sak 14:6-7. Petrus skrev, "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom." (2 Pet. 3:14)

7.   För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder "årets huvud" eller "årets begynnelse." Även om det bibliska nyåret infaller på våren och motsvaras av uttåget ur Egypten och vår nya födelse, så förknippas också Basunhögtiden med en ny begynnelse och firas därför idag som det judiska nyåret. Traditionellt var det då som Adam skapades, och enligt många bibliska tecken är det också då som den siste Adam, Yesuha, föddes, se vår artikel "När föddes Messias?" på www.thewatchman.org  

En ny begynnelse

Framförallt kommer det förvisso att bli en helt ny begynnelse när Messias återvänder under denna högtid. Så Basunhögtiden är en dag av ny begynnelse och förnyelse. Den utgör inledningen till de avslutande tio dagarna av omvändelse, som leder fram till Försoningsdagen.

Vi behöver ta till oss de bibliska lärdomar som Gud har givit oss genom sina högtider. På grund av mycken felaktig undervisning om uppryckandet, vilket har förorsakat mer fruktan än tro, och en osund flykt- och nederlagsmentalitet i stället för segervisshet, är många kristna idag inte särskilt intresserade av att höra om Herrens återkomst. Det är dags att återupprätta det bibliska hoppet.

Slutet på frälsningshistorien är att "jorden skall vara full av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet." (Jes. 11:9) Antikrist kommer inte att vinna, utan det blir Messias som gör det. Bibeln slutar inte i himmelen. Uppenbarelseboken slutar med att himmelen kommer ned till jorden! "Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. … Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den." (Upp. 21:2-3,24)

Ängeln Gabriel sa till Mirjam (Maria): "Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." (Luk. 1:32-33) David hade ingen tron i himlen. Den fanns i Jerusalem. Det är till Jerusalem som Jeshua återvänder. Han säger i Matt. 19:28, "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." Det står i Uppenbarelseboken 11:15: "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: 'Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.'"

Vilket fantastiskt hopp vi har!

Källa: http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=5878&Itemid=1119

Avslutning

Basunhögtiden närmar sig, och det är en högtid som både pekar på bröllop och välsignelse, men också om domstider som kommer att få sin början vid den sista basunens ljud. Högtiden står också för en ny början – som pekar på en ny början för Guds folk. Vi som bidar efter Herrens återkomst, väntar på denna nya dag, där allt blir nytt, där ingenting någonsin blir det samma igen. Kanske blir det här i oktober, att vi får nåd och lov till att höra ”den sista basunens ljud”, som betyder att vi har nått vårt mål – vår jordiska kropps förvandling.

 

Jesus kommer snart!

 

fredag 10 september 2021

Vi gör oss redo, vi hör bruset av regn!

 


”Jag behöver väckelsens eld i mitt liv! Låt skuggorna fördrivas och ta mig till en plats där jag upplever din närhet och kraft. Låt din vind blåsa och öppna mina ögon så jag ser dig på nytt, och fyll mitt hjärta med din kärlek. Vi är framme snart och du låter mig inte ge upp. På samma sätt som Moses härdar vi ut, då vi ”liksom ser den osynlige” framför oss på vår väg. Vi ser dig, Herre, och vi ropar ut efter din närhet och ljuvlighet. Du, universums Herre, älskar mig och du vill mig. Vi är snart framme, och du låter oss inte ge upp. Vi vill vaka och vi vill vänta, på den förlösande dagen”.

Påvens 7 åriga plan

Kära Syskon. Ta del av denna nyhet som har med den nuvarande påven att göra. Vi lever i ändens och den profetiska tid då tidens tecken blir fullbordade mitt framför våra ögon.

Påven har precis presenterat en 7-årig plan (Laudato si), som både är en religiös och miljömässig handlingsplan. Påven uttalar sig: ”Vi behöver ett nytt ekologiskt tillvägagångssätt som kan förändra vårt sätt att bo i världen, vår livstil, vårt förhållande till jordens resurser och i allmänhet vårt sett att se på mänskligheten och vårt levande liv”.

Påvens 7-års plan kommer att fokusera på sju sektorer: familjen, församlingar, skolor, sjukhus, företag, organisationer och religiösa ordningar. Påven fortsätter att uttala sig om att ”det här är något han förslår för hela kyrkan”.

När Påven uttalar sig om en global agenda, så är det ett samlande av ”den globala kyrkan” som han menar sig representera. Det är en global religiös aganda, som både berör områden som politik, tro, ekonomi och miljö. När påven sedan förslår en 7-årig plan, så är det här bara påvens försök att ”förbereda marken”, till dess att Antikrist en dag och på samma sätt, kommer att stadsfästa ”förbundet med de många”.

Ändetidens aktörer intar scenen, och förbereder sig på den avslutande tiden, den sista årsveckan, där Antikrist, den falske profeten och skökokyrkan, går hand i hand.

Källa: https://www.catholicnewsagency.com/news/247777/pope-francis-launches-7-year-laudato-si-action-plan

Jag hör bruset av regn

1 Kungaboken 18:41 – Elia sade till Ahab: ”Bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn.”

I tre års tid hade det varit torka i Israel, och Herren talade till Elia att tiden var inne då det åter igen skulle regna på jorden. Elia var övertygad om att Herren skulle göra slut på torkan, men han visste inte när. Elia profeterade frimodigt inför Ahab, kungen i Israel, och sagde ”Jag hör bruset av regn”. Elia sände sedan upp sin tjänare på en höjd, för att se efter tecken på att Herren skulle infria det han hade lovat. Det var först den sjunde gången att tjänaren kom tillbaka med vittnesbördet om att ”kunde se ett litet moln, som en mans hand, stiga upp hur havet”. När Elia fick nyheten varnade han kungen att han skulle åka i väg, och inte bli kvarhållen av regnet. Himlen blev därefter mörk av moln och storm, och ett kraftigt regn föll över landet.  

På samma sätt som Elia har Herren talat till sina barn om sin återkomst. Vi vet att ett oväder är på väg in över vår värld. Vi vet inte när, men vi skådar efter tecken på himlens sky, som  kan bekräfta det som Herren har lovat och talat till oss om. Vi har sett ett litet moln stiga upp i horisonten, och vi har sett hur detta moln håller på att förvandla himlen till en svart tjock matta, som vittnar om att störtregnet är på väg. Vi har hört ”bruset av regn” och vi har hört ovädret som mullrar i det fjärna. Paulus vittnar om att ”Herrens dag” kommer som en tjuv om natten (1 Tess 5:2), och plötsligt kommer den här världen att drabbas av undergång. Jeremias vittnar om det samma och säger ”plågor och kval griper dem, de våndas som en barnaföderska” (Jer 13:8). 

Jesus kommer mycket snart tillbaka!


 

söndag 5 september 2021

På väg mot vilddjurets märke”När kristna tar del av nyheter som det här, så borde alla varningslampor blinka och göra oss särskilt uppmärksamma"!  

Kära Vänner,

Ingen har väl kunnat undgå att ta del av den debat som florerar inom kristna led, när det kommer till frågan om vaccinationen gentemot vilddjurets märke. Det jag upplever är hur frågan, på samma sätt som ute i sämhället, blir något som allt mer delar kristenheten och vi får ett ”för och emot” läger. En del menar att vaccinationen är ofarlig och borde vara en självklarhet, andra att det utan tvivel är vilddjurets märke, som till varje pris ska undgås.

Min åsikt, som jag tidigare har givit uttryk för, är att sprutan inte är vilddjurets märke, men den är ett förstadium och kan vara kopplad till det.

Det finns utan tvivel en global aganda, som går ut på att skapa bättre och mer omfattande kontroll än den vi har i dag. Det betyder att det inte blir tillräckligt att visa en form for intyg, men att det finns ett behov efter något som är mer mätbart och en tillgänglig data som kan avsläsas direkt.

Ett taturerat vaccinationsbevis

En utmaning som finns i dag, är att det går att fuska med ett covidbeviset. Det gör att regeringar inte är helt trygga med att de vaccinationsbevis som finns är helt korrekta. Det kan lösas genom att själva kontrollsystemet ska kunna implementeras och avläsas direkt på kroppen, så man på det sättet uteslutar möjligheten för att fuska.  

I Italien har den första personen fått tatuerat en QR-kod (Quick Respons), som kan skannas och avläsa om man är fått tillsträckligt många vaccinationer (!). Personligt tror jag inte att dessa tatueringar kommer att bli obligatoriska, men mer att det visar behovet för ett implantat på kroppen, som kan skapa trygghet och säkerhet i samhället.

Chip i handen

Det är ett faktum att nästan 6000 svenskar redan har ett inopererat chip i handen i dag (tal från 2020). Det var bland annat det här som Kenn Peters såg i sin profetiska syn, när han fick uppleva uppryckandet, antikrist och ändetiden utspela sig.

Jag har skrivit om det tidigare i ett inlägg som kan läsas här.

Kenn såg hur et RFID blev implanterat i handen eller pannan i vedermödans tid, och hur människor blev förföljda som inte tog detta märke som Antikrist och den nya världsregeringen hade infört.

Avslutning

Jes 13: 6-11 - Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den. Därför sjunka alla händer ned, och alla människohjärtan förfäras. Man förskräckes, man gripes av ångest och kval, ja, våndas såsom en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre; röda såsom eldslågor äro deras ansikten. Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo.

När kristna tar del av nyheter som den här, så borde alla varningslampor blinka och göra oss särskilt uppmärksamma. I dag önskar och finns behov för ett hållbart kontrollsystem i en kaotisk värld. För det är också ett faktum att det system man har i dag inte är tillsträckligt. Det finns två saker som går hand i hand – det ena är vilddjurets märke, och det andra är Antikrist. När det ena är här, kan man lita på att det andra också gör sig gällande.

Ryttaren på den vita hästen är Antikrist. Jag är helt överbevisad om att Herren mycket snart kommer att bryta det första sigillet, och en av de fyra varelserna kommer att ropa fram ryttaren på världsscenen. I kölvattnet på den vita ryttaren kommer ett kaos utan jämförelse, och avgrundens portar kommer att öppnas. Det kommer bland annat att innebära ett sataniskst kontrollsystem, den falske profeten och vilddjurets märke.

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka

Guds rika välsignelse


Mikael