måndag 29 maj 2017

Månen (bruden) och Jupiter (brudgummen) förenas i Pingst – Ett tecken på uppryckande?


Lördag den 3 juni, när solen går ner i Jerusalem, så inleds högtiden shavout, som är vår motsvarighet pingst. Shavout är den högtid som avslutar de så kallade omerdagarna, som är den tidsperiod eller nedräkning på 50 dagar som ligger mellan påsk och pingst. Det är samtidigt sista dagen för förstlingsfrukten, och den avslutande högtiden av dem som ligger på våren.

Det finns väldigt många symboliker och tecken i högtiden shavout eller pingst som pekar på uppryckandet och Jesus återkomst för församlingen. Ett annat tecken, jämte dem som jag har nämnt i tidigare inlägg, är ett tecken i himlen som just inträffar den 3 juni på själva dagen för shavout.

Månen möter Jupiter

Just nu på lördag den 3 juni på kvällen efter skymning, så möter månen, som är en symbol på bruden, planeten jupiter, som är en symbol på Jesus eller brudgummen.

Det är inget ovanligt att det sker, så just det är det inget konstigt med, men att denna händelse inträffar samtidigt med högtiden shavout är ganska unikt och intressant. Det borde göra, att vi är extra uppmärksamma på detta dato och dagarna omkring, då det finns många tecken som pekar på just denna högtid och uppryckandet av församlingen.

Var uppe hela natten

följe judisk tradition så ska man natten före shavuot vara vaken hela natten för att be och studera Toran. Det gör man för att råda bot för isrealiterna som somnade när de väntade på att Moses skulle komma ner från berget Sinai.

Traditionen säger samtidigt, att när judarna vakar och studerar Toran, så kommer Herren i ett kort ögonblick ”öppna himlen” och svara på judarnas böner. När Moses gick upp på berget ”öppnades himlen” och Herren gav Israel lagen.

Himlen öppnade sig

1 Kor 15: 51-52 – Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. 

När lärjungarna var samlade på den övre salen natten före pingstdagen, så var dessa också vakande och väntande i bön. Tidigt på morgonen upplevde lärjungarna att Herren för ett kort ögonblick och på samma sätt ”öppnade himlen”, och den helige Ande blev utgjuten.

Detta är en fantastisk bild av uppryckandet. Vid uppryckandet av församlingen, kommer vi igen att uppleva att ”himlen öppnar sig”, och i ett nu, och i ett ögonblick sekund, kommer Herren att hämta sin församling, våra böner kommer att bli besvarade, och vi kommer att bli förvandlade.

Avslutning

Månen och jupiter (brud och brudgum) ”förenas” just vid midnatt vid pingst, som också avslutar tiden för förstlingsfrukten.  Vi kan inte sätta datum, men vi kan vara uppmärksamma på de saker som Herren visar oss med hänsyn till hans komma. 

Både tecken i himlen och på jorden, pekar på att brud och brudgum mycket snart kommer att förenas, och att Herren vänder tillbaka för att hämta sin blodköpta brudeskara. Herren kommer snart att ”öppna himlen” för ett kort ögonblick, och vid den sista basunens ljud kalla sitt folk att komma hem. Det är hög tid att göra sig klar – för vår Herre, Frälsare och Gud kommer snart tillbaka!

Jesus kommer snart!


Källa:
torsdag 25 maj 2017

Hedningarnas fulla antal och uppryckandet


”Jag tror, att du snart kommer tillbaka, och jag tror att din fullkomliga vilja kommer att ske, i både himmelen och på jorden. Jag tror, att du snart kommer att stiga ner från din tron, för att förhärliga och uppenbara dig själv för dina egna. Jag tror, att dessa tecken vi ser i dag pekar på din tillkommelse, och jag tror att det ord och den överbevisning du har lagt på mitt hjärta, kommer från ditt eget hjärta. Jag tror, att jag snart kommer att få se och uppleva, den härlighet som jag bara har smakat på. Jag tror, att min tro mycket snart ska förvandlas till åskådning och jag kommer att få se dig, min dyrbare frälsare med mina egna ögon. Min själ längtar, och min ande törstar efter dig”

När hämtar Herren sitt folk?

Ingen vet det exakta tidspunkt för uppryckelsen av församlingen, men tiden däromkring ska vi ha en förståelse för och känna till. Men faktiskt ger Herren oss det helt precisa ögonblick när han ska hämta sin församling till sig.

Hedningarnas fulla antal

Rom 11:25 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in

över 2000 år har Herren genom sin helige Ande uttagit en församling av människor, som har trott på frälsningens budskap som för judar är anstötligt och för hedningar en dårskap (1 Kor 1:21-24).

Det är evangeliet för var och en som tror. Herren har demonstrerat sin allmakt, genom att föra nya själar till tro i hela NT församlingens uttagningstid, bevara dem, och göra sin församling fulltalig. (hedningarnas fulla antal). Hedningarnas fulla antal får inte blandas ihop med hedningarnas tider. Hedningarnas tider sträcker sig helt fram till Jesu synliga återkomst för världen och Israel, medan hedningarnas fulla antal är det som utlöser uppryckelsen.

Ett bestämt antal

Det finns ett bestämt antal människor, som är ett tal som endast Herren känner till, och som kommer att fullbordas. När den sista människan har blivit frälst och blivit en del av den skaran, som är det antal hedningar som ska frälsas innan uppryckelsen, så kommer församlingen att bli hämtad hem till himlen.

Det grekiska ordet för ”fulla antal” är ofta använt i nautiska termer. Det används för att visa på det antal besättningsmedlemmar ett skepp ska ha innan det kan segla. Då det var farligt att segla på stormiga hav utan full besättning, kunde skeppet inte lämna hamnen innan de hade ”det fulla antal” besättningsmedlemmar ombord. Ordet ”kommit in” betyder att anlända till en bestämd destination. Paulus använder dessa metaforer för att beskriva församlingen som lämnar jorden, för att anlända till himlen innan Israels förstockelse försvinner.

I följe Joh 14:2-3 så är himlen vår destination, och så snart församlingen har kommit in till sin destination i himlen, så kommer de judiska ögonen att öppnas, och deras blinda ögon kommer att se.

Jakobs tal

Apg 15:13-18 – När de hade slutat tala, sade Jakob: "Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, det som är känt från evighet.

När Jakob delar det här så har det gått cirka 20 år efter korset, och det är uppenbart att de första 69 veckorna var fullbordade, men också att Guds profetiska klocka för Israel hade stannat.

Jakob som var ledare för församlingen i Jerusalem förkunnar att Israel har blivit tillsidosatt för en tid, medan Herren har uttagit ett folk, bland hedningarna (församlingen). Efter det så skulle han åter vända sig mot Israel. Paulus bekräftar detta när han undervisar att förstockelse har kommit över en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in, och det är därefter att hela Israel ska bli frälst. (Rom 11:25)

När hämtar Gud sin församling?

Så ett svar på frågan när Herren hämtar sin församling, är att det sker precis när hedningarnas fulla antal är fyllt, som är den sista människans frälsning före uppryckelsen. Vem den människan är, och när det sker är det endast Herren som vet. När det ”fulla antalet” är nått, blir vi uppryckta till vår Faders hus, vart på att vi går in i den 70 årsveckan, och Herren vänder sin fokus på Israel och Jerusalem.

I och med att Jesus inte har kommit tillbaka ännu, så betyder det att Kristi kropp ännu inte är fyllt. Det fattas fortfarande några dyrbara själar som ska frälsas, och det antalet vet bara Fadern, Sonen och den helige Ande. En annan orsak till att Jesus inte har kommit tillbaka ännu är att Jesus gick bort för att bereda plats åt oss, och när det är gjort så har han lovat att han kommer tillbaka. (Joh 14:1-3)

När båda dessa förbehåll är uppfyllda, så kommer Jesus ner i himlarymden och hämtar sin församling.


Jesus kommer snart!söndag 21 maj 2017

Vi närmar oss fullbordan av ”förbundet med de många”


De allra största tidstecken som har med Jesu återkomst att göra, och som visar var i tiden vi befinner oss, har med Israel och Mellanöstern att göra. Stora delar av det profetiska ordet, har med Israel och Herrens görande med det judiska folket att göra.

Sedan FN grundades i 1945, har orden ”fred och säkerhet” varit högt upp på dagsorden, och något som bara har förstärkts de senaste åren. Särskilt i förbindelse med utvecklingen i Mellanöstern, har denna slogan upprepats om och om igen. Världens ledare har varit eniga i, att den lösning som ska gälla i Mellanöstern, måste vara ett avtal som både innehåller just ”fred och säkerhet”.

Vedermödans profetia

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Det här är en profetia som jag ofta återkommer till, då den på ett fantastiskt sätt bekräftar just det som händer i dag.

Denna profetia relaterar och är tätt knuten till Herrens dag, som är vedermödan och den tid av dom som är på väg in över världen. Den säger just det, att i de tider när folk säger ”fred och trygghet”, så kan vi förvänta att ”undergången”, eller vedermödans tid är alldeles nära. När vi samtidigt ser alla övriga tidstecken, så bekräftar det att vi faktiskt lever i den tid, där vi kan förvänta att Jesus kommer tillbaka, och vi kommer få uppleva början av den absolut sista och avslutande tiden.

Antikrist och det kommande förbundet

Många av er har säkert tagit del av de senaste nyheter när det gäller Israel och Palestina. I många år har fred i Mellanöstern varit ett rop från världens ledare, och många har förhandlat fred mellan Israel och dess grannländer.

Orsaken till att det ännu inte lyckats, är på grund av att just det specifika förbundet som bibeln talar om, och som kommer att vara början på den sista årsveckan, kommer Antikrist som att vara arkitekten bakom. Det måste, och kommer att vara Antikrist som kommer att sluta förbundet mellan Israel och arabländerna, som också kan betyda en ytterligare delning av Israel.

Samtidigt är det bekräftande när Israels grannländer börjar acceptera ett fredsförbund, och visar en villighet att skriva under på ett kommande avtal. Det visar oss att vi är på väg, och att ett kommande förbund är oundvikligt.

Abbas går med på fred

Den 3 maj mötte Trump Palestinas ledare för att tala fredsprocess mellan Israel och Palestina. Där lovade Trump att göra ”det som är nödvändigt för att nå ett fredsavtal i Mellanöstern”.

Abbas fortsatte, och gav uttryck för att det nu ”finns en ny möjlighet, en ny horisont, som skulle kunna göra det möjligt att skapa fred”. Jerusalem Post var frimodiga, och hade som överskrift att "Abba har beslutat att skriva under på ett fredsavtal med Israel”.

Trumps första utlandsresa som president går bland annat till Israel den 22 maj, där det förväntas att fredsprocessen fortsätter. Vi får se om vi upplever några beslut som kan peka på hur nära vi är ett slutligt förbund mellan Israel och Palestina.

Avslutning

Tidens tecken pekar och ropar om Jesu dyrbara återkomst, och där Israel lyser som ett profetiskt bloss på himlen. Herren står utanför och knackar på, och uppryckandets dag närmar sig allt mer med hast.

Varje gång jag skriver ett inlägg, så kan jag inte låta bli att undra och tänka på, om just detta är det sista inlägg jag skriver? Avslutningsvis när jag skriver ett inlägg, försöker jag att ge uttryck för den "urgency" som finns på Herrens hjärta, och vigtigheten av att hålla sig nära och ha sin relation klar med Herren, då tiden är mycket kort. I bland blir dessa appeller återupprpepningar av det jag tidigare har skrivit, men det är verkligen ett försök att tala och ge en förståelse för hur nära vi är Jesu dyrbara återkomst. Min tro och min överbevisning är, att Herren står för dörren och vi är bokstavligt talat på väg hem. 


Jesus kommer snart!


Källa:


onsdag 17 maj 2017

Kina och Ryssland arbetar mot en New World Order


Kina och Ryssland har tagit ett gemensamt initiativ, att arbeta mot en New World Order. Jag tror inte att det är tillfälligt, när vi upplever att fler länder accepterar och arbetar mot gemensamma mål.

Uppenbarelseboken kap 13 vittnar om, att under vedermödans tid kommer den här världen att få uppleva ett gemensamt politiskt, ekonomiskt och religiöst system. Den här världen närmar sig och förbereder sig för kommande tider. Det gör att när Antikrist träder fram, som kommer att vara frontfigur för detta sataniska system, kommer världen att vara mogen och klar till att acceptera och ta emot detta antikristliga system – ett system som bara kommer att föra med sig Guds domar.

Kina och New World Order

Det är den kinesiske ledaren, som är en av många ledare som i dag är företalare för en ”New World Order”, eller en ny världsordning som kan ersätta den gamla. Om man tidigare var i tvivel, så kan man i dag se tydliga tecken på denna nya ordning som kommer att prägla ändetiden på flera områden.

Det var den kinesiske presidenten Xi Jinping, som under en konferens uttalade sig med hänsyn till världsekonomin, där han framhävde önskan och ambitionen av en ny ”ny typ” av internationella relationer, där man önskar att påverka själva världsekonomin och världshandeln. Ett av de länder som backar upp om Kinas ambition och önskan, är bland annat Ryssland.

Kinas president uttalar sig: ”Vad vi hoppas att skapa, är en stor familj av harmonisk samexistens, och att alla länder var välkomna att delta i projektet.

Avslutning

Vi ser och upplever denna tidens slut, och ett profetiskt uppfyllande på område efter område. Vissa profetior uppfylls i dag, och andra händelser bekräftar det som kommer under vedermödans tid.

NWO handlar helt enkelt om ett gudlöst system, där människan genom satanisk påverkan, skapar ett system och en tankegång, som drar människan bort från Gud. Vi kommer att se det på både det politiska, ekonomiska och religiösa området. Men Satan kommer inte att nöja sig med det. 3.5 år in i vedermödan, kommer Antikrist att göra slut på det religiösa system och den skökokyrka som kommer att finnas till, där han själv kommer att kräva all tillbedjan och uppmärksamhet. Det blir kulminationen och Satans sista försök på att bli denna jordens herre.

En besegrad fiende

Men denne kommer vår underbare frälsare och Herre besegra, inte med hjälp av miljarder av ängar, inte med hjälp av himlens hela härskara, men bara med sitt blotta ord. Satan är inte Guds fiende. Han är för längesedan besegrad, och redan fråntagen allt makt.

Det är i skuggan av den segern som vi lever, rör oss och är till. Det är den seger, som kommer att föra oss igenom det här livet, och som en dag kommer att kalla oss hem till det himmelska. Jesu seger på korset är lika verklig i dag, som den var för två tusen år sedan. Jesus har nycklarna till helvetet, och löftet är att dessa portar aldrig någonsin ska bli församlingen övermäktig. När den här världen rör sig mot ett gudlöst system, så fortsätter vi att ”förnyas i vår invärtes människa”. Vi lever i kraft av Guds nåd, och genom det Herren gav till oss genom segern på Golgata kors.  

Jesus Kommer Snart!

Källa:


lördag 13 maj 2017

Ekonomisk kollaps mellan augusti och november?
Är världsekonomin ett tidstecken, och är det något som kan vara en mätare, som kan visa oss hur nära vi är själva ändetiden och denna tidens slut?

Det är min överbevisning att vi kan det. I början av själva vedermödan, och efter Antikrists framträdan, efterföljt av den röda hästen som för med sig världsomfattande krig, så följer en ekonomisk krasch och hyperinflation genom den svarta hästen. Den redan skröpliga världsekonomin, som har balanserat på kanten till kollaps sedan hösten 2008, kan helt enkelt inte klara mer efter det, och kommer att fullständigt bryta samman.

Förutsägelser om ekonomisk kollaps

Det är David Stockman, författare och amerikans politiker, som tjänade under Reagan administrationen, och samtidigt en högt respekterad röst inom ekonomin, som förutser en ekonomisk krasch.

David uttalar sig: ”Det är galet. Jag tror att marknaden kan sjunka till 1.600 eller 1.300, och kan falla upp till 40 % eller mer. När regeringen visar sin rätta sida, så kommer ett finansiellt blodbad”.

Ännu mer intressant är den tidshorisont som Stockman uttalar sig om, där han förutser detta fall och krasch, någon gång mellan augusti och november 2017.

Hösten 2017

Det är väldigt mycket som pekar på hösten 2017, till att bli något alldeles avgörande när vi ser det ur ett profetiskt och bibliskt perspektiv. Vi har tecken i himlen som pekar på den 23 september, som är samtidigt som den judiska högtiden Rosh Hashanah. Vi lever just nu i år 5777, som är ett jubelår, som pekar på avgörande händelser för Israel.

Utombibliska profetior bekräftar dessutom detta kommande scenario, och många syskon upplever i dag drömmar och visioner, som vittnar om Herrens ankomst och vedermödans mörker.

Avslutning

När vi då ser hur nära vi är vedermödans tid, och hur nära Herren är att fortsätta sitt program med Israel sitt egendomsfolk, hur nära är vi då inte själva uppryckandet av Guds församling?

Innan vedermödans tid börjar, och innan dess att Herren kommer fortsätta sin profetiska tid med Israel, kommer Herren att evakuera och bortflytta sin brud från den här jorden. Vi är inte ämnade för den tid som är på väg över jorden, och Herren kommer att kalla hem sina ambassadörer, innan dess att han kommer att förklara krig, där han kommer att döma jorden och dess invånare.
Guds folk måste se till att vi har olja i våra lampor, och att vi har vår relation klar med Herren, för han kommer och han kommer mycket snart!


Jesus kommer snart!Källa:tisdag 9 maj 2017

Vi lever i apokalyptiska tider


En gulsotig asiatisk sandstorm är en mäktig syn, den har avgjort nåt domedagsmässigt över sig. (svt.se den 5 maj 2017)

”Gigantiskt isberg, dubbelt så stort som Gotland är på väg att brytas från Antarktis” (svt.se 4 maj 2017)

”Svält av bibliska dimensioner hotar Jemen” (svt.se 4 maj 2017)

Det är här är bara ett utplock av nyheter som möter oss när vi tar del av det som händer runt om i vår värld i dag. Media och journalister använder uttryck som ”apokalyptiska” och ”bibliska dimensioner” för att beskriva karaktären av dessa händelser.

På en och samma gång

Händelser som tidigare hände med jämna mellanrum, inträffar nu på en och samma gång, och bekräftar födslovåndornas tecken som Jesus beskrev dom. Herren talade om rykten om krig, jordbävningar, svält och pest. Stora tecken skulle samtidigt visa sig på himlen, som skulle bekräfta tiden innan Jesu skulle komma tillbaka.

Domedagsmässig sandstorm

En sandstorm har drabbat Kina och beskrivs som något domedagsmässigt. Den här stormen har drabbat en sjättedel av Kina, och har stängt en rad flygplatser. Hälsovarningar har utfärdats, men ett flertal har och bär inga skyddsmasker.

Gigantiskt isberg, är på väg att brytas från Antarktis

En glaciär på Antarktis är på väg att dela sig och skapa ett isberg dubbelt så stort som Gotland. Om den snabba uppsprickningen fortsätter, kan isberget brytas av, och kanske redan här till sommaren. Skulle hela området på Antarktis kollapsa, finns risk för höjning av havsnivåerna.

Svält av bibliska dimensioner i Jemen

Enligt biståndsministern, hotas Jemen just nu av en hungersnöd av ”bibliska dimensioner”, där över två millioner barn behöver omedelbar humanitär hjälp. Unicef uppger, att ett barn dör var tionde minut i Jemen, och att nästan en halv million barn riskerar att dö av svält om de inte snart får hjälp.

Avslutning

Tidstecknen är mer påtagliga i dag än någonsin, och pekar och signalerar om en ny och förestående tid.  Kan vi se och har vi en förståelse för det som Herren försöker visa oss, och kan vi höra Herrens fotsteg som vittnar om Herrens snara ankomst?

Änglarna har satt basunen vid sin mun, och är klara att blåsa på Herrens signal. Vi står inför en av historiens mäktigaste händelser, nämligen uppryckandet av Herrens församling. Han som var och är, är samtidigt den som kommer, och han har lön med till var och en som hör Herren till. Är vi klara för Jesu dyrbara återkomst, och är vi klara till att möta Herren på en brusten sky?


Jesus kommer snart!Källa:fredag 5 maj 2017

Antikrist är klar att träda fram


Upp 4:4 - Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. 

I Uppenbarelseboken kap 4, och precis innan dess att det första sigillet bryts, så är de 24 äldste församlade kring Guds tron. Jag tror att dessa äldste representerar den uppryckta församlingen, som då är uppryckt och på plats innan dess att det första sigillet bryts.

När församlingen är uppryckt och på plats framför Guds tron, kan den sista och 70:e årsveckan börja, som också är vedermödans tid. Med hastiga steg närmar vi oss inte bara uppryckandet av Herrens brud och församling, men också tiden då Herren kommer att bryta det första sigillet, som också är Antikrist ankomst och framträdande.

Det första sigillet

Upp 6: 1-2 - Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst (hipos levkos), och han som satt på den hade en båge (tokson). Åt honom gavs en segerkrans (stefanos), och han drog ut som segerherre, för att segra.

Matt 24: 4-5 – Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Det första sigillet inleds med Antikrists framträdande i den här världen. Till den dag att det första sigillets bryts, kommer Gud att hålla honom tillbaka till dess att hans tid kommer och han får lov att träda fram (2 Tess 2:7). Antikrists ande är redan verksam, men Antikrists uppenbarelse och den funktion han kommer att fylla, kommer först att träda i kraft vid det första sigillet

Vem är ryttaren på den vita hästen

Det finns många olika tolkningar om vem ryttaren på den vita hästen är. Jag är helt överbevisad om att det är Antikrist själv som denna profetia talar och pekar på. Det finns vissa skillnader på denna ryttare och hans attribut om vi jämför med Jesus Kristus.

För det första kommer inte Jesus i början av den sista årsveckan, men i slutet av den, vid hans uppenbarelse vid Harmageddon. När Jesus kommer har han inte en båge, men i stället ett skarpt svärd, som är Guds ord. Det är heller inte en kungakrona som denne har på sitt huvud, men i stället en segerkrans som gavs till vinnare i spel och tävlingar inom idrotten. När Jesus kommer så har han inte en segerkrans men en kungakrona på sitt huvud (diademata polla), som just betyder ”många kungakronor”.

En falsk fredsmäklare

Daniel 9:27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Daniel 9 talar om att denna ”förödare” kommer att inleda den sista årsveckan med att sluta ett förbund ”med de många”. Antikrist eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, som kan betyda att han kommer som en fredsmäklare och förmår att skapa en kortsiktig världsfred, som innebär fred i mellanöstern. När det andra sigillet bryts så kommer denna häst att ”ta bort den här freden från jorden” (upp 6:4)

Antikrist kommer därför att två olika ansikten under hans regeringsperiod, där han till att börja med kommer som en fredsmäklare, där han för en kort tid lyckas att skapa i mellanöstern.

Antikrist och bågen

I Uppenbarelseboken kap 6 blir Antikrist beskriven med en båge i handen. Det är både en bild på krig och militär makt, men också en bild på det kommande förbundet, då Israel är bågen. (Sak 9:13)

Något av det som står allra höst upp på agendan för världens ledare är just detta förbund och en kommande fred i Mellanöstern. I åratal har världens ledare med både USA och påven i spetsen, försökt att hitta ett fredsavtal som bägge parter kan acceptera och omfamna. Ett fredsavtal som i mångas ögon är oundkomligt för att ”säkra” freden i denna oroliga region. 

Den stora bedragaren

Jes 28:15 - Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."

Det första Jesus varnade för förbindelse med denna tidens slut var att inte bli bedragen. Antikrist är kulminationen av det stora bedrag som Satan har stått för sedan sitt uppror mot Gud. Han är bedragaren från begynnelsen, och kommer att göra allt för att bedra mänskligheten en sista gång genom Antikrist, som kommer att vara en människa uppfylld av Satan själv.

Antikrist kommer att bedra både den här världen, och Israel. Den här världens nationer kommer att ge upp och överlåta sin makt till Antikrist, för att ge honom världsherraväldet. Israel kommer att sluta ett förbund med denne person, och försent kommer Israel kommer att upptäcka att det är själva döden som de har ingått och slutit ett förbund med. Ett förbund som kommer att upplösas efter 3,5 år (Jes 28:18).

Avslutning

2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram

2 Tess 2:3 Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a departing first, and that the man of sin be disclosed, even the son of perdition, (Geneva Bible)

Paulus undervisar församlingen om en viktig och avgörande tes, nämligen det att församlingen inte kunde förvänta att Herrens dag (vedermödan) skulle komma, innan tre avgörande händelser skulle ske:

Avfallet (apostasia) måste komma, den som håller tillbaka måste träda till sida, och laglösthetens människa (Antikrist) måste öppet träda fram (Upp 6:1). Jag tror, att detta ord ”apostasia” betyder och ska tolkas som de tidigaste översättningar, nämligen med ordet ”departure” eller avgång.

Det som gör att Antikrist inte kan träda fram, och det som håller honom tillbaka, är det att Jesu brud fortfarande är kvar på den här jorden. När Herren har tagit bort sin utvalda och väntande brud, kommer Antikrist få lov att träda fram och inta sin roll i den sista tiden. Vi är på väg mot den sista tiden som både innebär ett uppryckande, Antikrist framträdande och Guds domar genom sigill, basuner och vredesskålar.

Jesus kommer snart!