fredag 21 april 2023

Enok – En bild på den uppryckta församlingen före och undan syndafloden

 


1 Mos 5:24 – Sedan Hanok på detta sätt vandrade med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.

Enok är på många sätt en gammaltestamentlig förbild på församlingen, som kan vara en häntydning till både själva födelsen, men också för tidpunkt för uppryckandet av församlingen.

Utan att möta döden

Heb 11:5 - Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. 

Enok blev uppryckt utan att smaka döden, för Gud hade tagit honom till sig. Där är Enok en fantastisk förebild på församlingen som har samma underbara löfte. En dag kommer en utvald generation, att bli uppryckt till Herren utan att möta döden, och tillsammans med dem som tidigare har somnat in, kommer vi som fortfarande lever och är kvar, att ryckas Herren i möte för att möta honom på skyn.

Tre slags människor

Det fanns tre olika slags människor som levde på Noas tid innan syndafloden kom. Det var de otroende som förkastade Herrens ord, där alla gick under i syndafloden. Det var Noa och hans släkt som blev bevarade genom syndafloden, och det var Enok som blev uppryckt till Herren innan syndafloden kom. På var sitt sätt representerar dessa människor tre olika kategorier som vi kan jämföra med vår tid i dag.

På precis samma sätt så ser vi tre slags människor i dag när vi är på väg mot vedermödan och den avslutande tiden.

Människorna som gick under

Människorna som gick under i syndafloden på Noas tid representerar de icke troende, som inte har tagit i mot Jesus som sin frälsare. De människorna kommer att gå in i vedermödan, och bli utsatta för Guds vrede. Dom som inte omvänder sig i vedermödan, kommer att bli dömda av Jesus och kommer sedan att bli kastade i den brinnande eldsjön.

Noa är Israel

Noa representerar den rest av Israel, som Herren kommer att fullborda sina löften med i 1000 års riket. Noa är alltså det utvalda Israel, som på ett speciellt sätt kommer att bli beskyddade under vedermödan.

3,5 år in i vedermödan kommer de troende judarna att fly ut i öknen, där Herren kommer att beskydda dem för Antikrist och hans förföljelse. Noa blev bevarad genom syndafloden, och det kommer också en del av det judiska folket att bli.

Enok är en bild på församlingen

Enok är en bild på församlingen, som inte fick del av syndafloden och Guds dom, då han blir uppryckt och hämtad av Gud innan floden kom.

Enok levde i en tid när Herren dömde världen. När syndens mål var nått, kom också Guds dom över synden på Noas tid och han sände syndafloden, men då var Enok redan uppryckt till Herren. Syndafloden är en bild på den vrede som Gud kommer att sända över jorden och de ogudaktiga människorna i ändens tid – den kommande vredesdomen (1 Thess 1:10). På samma sätt som Enok, kommer också församlingen att bli uppryckta innan dess att vredenstid går ut över jorden.

Jesus kommer snart!

lördag 15 april 2023

Israel och ändetidens krig

 


När Erdogan, Turkiets president, proklamerade häromdagen att "den muslimska världen måste enas mot Israel", så är det ett stort profetiskt tecken som inte bara pekar på Jesu återkomst, men också av uppfyllandet av många profetior som har med Israel att göra.

Det är dessvärre på det sättet, att innan Herren kommer tillbaka till Israel och det judiska folket för att upprätta det efterlängtade Gudsriket på jorden, så kommer en tid av nöd som är förbundet med det judiska folket, som också kallas ”Jakobs nöd”. Men i och genom denna nöd, så kommer det att finnas en kvarleva och rest, som Herren kommer att fullborda sina löften och förbund med. I det här inlägget så tar vi utgångspunkt i några av det krig som Israel kommer att vara en del av i ändens tid. 

GOG kriget 

Hesekiels profetior är skrivna i kronologisk ordning, och vi hittar Gog/Magog kriget mitt i mellan Israels ”pånyttfödelse” (Hes 36-37), och det messianska riket beskrivelse (Hes 40-48). Det betyder att vi kan förvänta oss att Gog kriget utspelar sig någon gång mellan 1948 och den stora nödens slut, alltså precis innan 1000 års rikets start.

Hesekiel 37-39 beskriver en tid där Israel har blivit upprättat i sitt land, men kommer att få uppleva en invasion från bland annat länder från nord efter att Gud har satt krokar i deras käftar. Till skillnad från Harmagedon kriget, som står beskrivet på flera ställen i Bibelen, så är Gog kriget bara utförligt beskrivet i Hesekiel. Många olika länder drar upp mot Israel för att invadera landet, men Gud bevisar sin makt och beskyddar Israel från sina fiender. I det här kriget ser vi en koalition av länder som drar mot landet Israel. Det kan vara tala om länder som Ryssland, Turkiet, Iran, Etiopien (den svarta delen av Afrika), Libyen (den norra delen av Afrika), Armenien och del av Ryssland mellan det Svarta havet och det Kaspiska havet. Det kan också omfatta Ukraina, Kazakstan, möjligtvis också Georgien och Azerbadjan.

Psalm 83 kriget

Psalm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

Psalm 83 är troligen skriven omkring slutet av kung Salomos regeringstid, runt 900 före Kristus. I Psalm 83 ser vi igen en konstellation mot Israel. Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel av länder och folkgrupper som ligger nära och runt omkring Israel. Det är med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinier och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizbollah och Libanon), Ammon (Palestinier och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak). 

Ännu har vi inte utifrån ett historiskt perspektiv sett dessa länder i Psalm 83 attackera Israel. Många menar att denna profetia fick sin början 1948, men att den ännu inte fått sin fullbordan. ”Psalm 83 kriget” kan vara föregångaren till Gog/Magog kriget som möjligtvis utspelar sig i början vedermödan. Det kan vara på grund av "Psalm 83" och "Gog/Magog" krigen att Antikrist sluter ett 7 årigt förbund med Israel och skapar en tillfällig fred i Mellanöstern.

Syrien och Damaskus kriget

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

I Jesaja möter vi en profetia som hänvisar till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två miljoner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Damaskus förstörelse har egentligen inte med Israel att göra, men den är värd att nämna, då Israel indirekt kan vara orsak till att staden förstörs. Syrien får militärt stöd från Iran, och politiskt stöd från Ryssland och Kina. Israel ligger i konflikt med Syrien, och utför militära operationer i Syrien och kommer allt närmare Damaskus. Är det i krig med Israel att Syrien får uppleva ett uppfyllande av denna profetia?

Israels nöd 

Jeremia 30:7 - Ve! Detta är en stor dag, den liknar ingen annan. Det är en tid av nöd för Jakob, men han ska bli räddad ur den.

Det är inte bara ändetidens krig som Israel måste genomgå innan Herren frälser det judiska folket. Jakobs nöd pekar på den fruktansvärda nödtid som drabbar Israel genom Antikrists förföljelse av det judiska folket, som får sin början när Antikrist invaderar Jerusalem i mitten av vedermödan.  

I Daniels bok kan vi läsa om denna nödtid som både innebär Antikrists tyranniska regim i ändetiden, hans ockupation av Jerusalem, avskaffandet av det dagliga offret, förödelsens styggelse och hans krig mot de heliga. Både Jeremia, men också Daniel och Jesus själv beskriver denna nödtid för det judiska folket.

Dan 12:1 – På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken

Matt 24:21 – Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Att denna nöd ligger i ändetiden kan vi se utifrån det att bägge dessa verser talar om ett lidande som är knutna till ändetidens händelser som uppståndelsen av de rättfärdiga, och Messias återkomst.

Antikrists utrotningskrig

Sak 13: 8 – Det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar.  

Denna profetia talar om den fruktansvärda nöd som Israel kommer att gå igenom, och som kommer att resultera i att endast 1/3 av befolkningen kommer att överleva. Vi kan inte se om den grupp av judar som flyr till öknen ingår i denna tredjedel, eller om det bara är tala om ”Jerusalem folket” som blir kvar i staden efter förödelsens styggelse.

Till den dag då det judiska folket har erkänt Jesus som deras Messias och frälsare, och deras nöd övergår till en födslovånda av djup ånger och omvändelse, kommer de att vara prisgivna åt Antikrist och hans förföljelse (Mika 5:3-4). I en sista försök kommer Satan att en gång för alla försöka att utrota det judiska folket.

Kvarlevan blir frälst

Rom 11:25-26 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob

Kvarlevan av Israel kommer till slut att erkänna att det endast finns frälsning genom tron på Kristus och genom hans fullkomliga seger på korset. Paulus profeterar om hela Israels frälsning, och den slutliga födsel och frälsningen av det judiska folket.

Gud har inte förkastat sitt utvalda folk. När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer dessa födslovåndor som har föregått Jesu återkomst resultera i, att ett helt folk kommer att födas på en enda dag, och det är då att hela Israel kommer att bli frälst!

Syftet med Jakobs nöd

Jer 30: 11 - Ty jag är med dig, säger HERREN, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig.

Jeremia kap 30 är en profetia som delvis har blivit uppfylld. Vers tre talar om att först, innan Jakobs nöd, måste Israel vara tillbaka i sitt hemland, som senare kommer att resultera i att Israel kommer att tjäna Messias som den kommande konungen i Israel (vers 9).

Syftet med Jakobs nöd och vedermödan är tvåfaldig, och i vers elva kan vi tydligt se vad syftet är med den tid av lidande som kommer över världen.

Det ena syftet är att döma och gå straffa de nationer där judarna har varit utspridda i världen, och det andra syftet är att rena, disciplinera och gå till rätta med den judiska nationen. Under vedermödan ska Israel ska få lov att välja mellan Kristus och den falska messias Antikrist, och Israel ska renas och förberedas för det kommande 1000 års riket.

Avslutning

Det är farofyllda tider för Israel. I följe Guds ord så kommer Israel att skriva på ett falskt fredsavtal, som kommer att innebära en falsk trygghet och en falsk fredsperiod för det judiska folket. Israel måste finnas till för att ändetidens profetior ska kunna uppfyllas. Med Israel tillbaka i sitt land, och med Jerusalem som huvudstad kan ändetidens profetior börja och få sin fullbordan. Det här vet fienden, som gör sitt yttersta för att tillintetgöra det judiska folket och nationen Israel.

Guds trofasthet

Jer 31:3 - Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig

Det som gör skillnaden för Israel och det judiska folket är Guds trofasthet mot sina löften. Det är inte på grund av Israels trofasthet som Herren bevarar Israel, men för att han har bestämt det. Israel skulle vara Guds egendomsfolk framför andra folk på jorden, bärare av Herrens förbund och löften, och genom det judiskas folket skulle frälsningen komma.

Jesus kommer snart 

Mikael

lördag 8 april 2023

Duken i Jesu grav vittnar om Herrens återkomst!

 


När Jesus uppstod for 2000 år sedan, gjorde Jesus något som många troende inte har haft kännedom eller en förståelse för. Det var en handling, som inte bara vittnar om Herrens uppståndelse, men något som på samma gång, är ett starkt vittnesbörd som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Den vikta duken i graven

Joh 20: 3-7 - Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. 4 Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 6 Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, 7 och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. 

Ordet är noga med att berätta, att när lärjungarna kom in i graven där Jesus hade legat, så var duken som hade täckt Jesu huvud hopvikt, och låg på ett ställe för sig själv. Men varför var det viktigt att Herren delade denna information i förbindelse med Jesu uppståndelse?

Den judiska traditionen

Där måste vi ha en förståelse för den judiska traditionen. En duk har med tjänarens uppgift att göra, gentemot sin herre. Det är en tradition, och något som har varit känt för judarna genom tusentals år.

När en tjänare dukade bordet för sin Herre, såg han till att stod perfekt, och var precis på det sätt såsom hans herre hade önskat det. När tjänarens herre åt sin måltid, gick tjänaren ut och rummet och väntade på att hans herre blev klar med att inta maten, så att han efteråt kunde duka av och plocka undan.  

Ett tecken

Traditionen säger, att när tjänarens herre var färdig med att äta, så tog han servetten och torkade sina fingrar, sin mun och sitt skägg. Han skrynklade servetten, och slängde den sedan på bordet.

När han slängde servetten på bordet, var det ett tecken på att han nu var klar med att äta, och att tjänaren kunde plocka undan efter honom. Men om tjänarens herre reste sig upp, utan att skrynkla ihop servetten, men lät den ligga hopvikt bredvid tallriken, så vågade inte tjänaren röra bordet, för då visste han att det betydde, att hans herre inte ännu var klar men snart kom tillbaka igen.

Han kommer tillbaka

Apg 1:9 - När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."

Jesus gav oss ett tecken vid hans uppståndelse. Duken i graven vittnade om att han ännu inte är färdig med sin uppgift, och det var fortfarande något som återstår.

När lärjungarna stod och skådade efter Herren, då han lämnade jorden och for till det himmelska för att sätta sig på Faderns högra sida, så var löftet att han på samma sätt som han togs upp till himlen, en dag kommer tillbaka. Vi bidar och väntar efter detta fantastiska och underbara löftes uppfyllande.


Jesus kommer snart!

 

lördag 1 april 2023

Israel sluter ett 7-årigt avtal, bankkollaps och en närstående kinesisk invasion - Jesus Kommer!

 


Kära Syskon, 

Det blir allt mer tydligt och uppenbart att den tid vi lever i, inte bara är en tid med turbulens och tillfälliga utmaningar. Vi upplever att det extrema och avvikande och det som tidigare kallades för ovanligt och bisarrt, har nu blivit normen för det normala. Vi ser det genom laggivning som handlar om de oföddas rätt, och vi ser det genom etiska normer och gränser som hela tiden blir flyttade. Millioner av människor är beroende och slavar av alkohol och olika droger. Perversiteter som man tidigare inte ens visste existerade är nu endast ett klick väck på nätet.

Apokalyptiska naturkatastrofer är inte längre något enastående, men gör att skapelsen nu mår så dåligt att man nästan kan höra ropet och vädjan om Herrens uppenbarelse. Djurarter dör med en rasande fart och de sista 50 åren har haft kolossala konsekvenser för djurarten. Solen bränner jorden på ett sätt den tidigare inte har gjort, och man undrar hur man kan beskydda jorden för dessa farliga utbrott. 

Vi ser en politisk spänning som till och med övergår kalla kriget på 60-talet, och en demonisk synkretism sprider sig, där skökokyrkan tar form och gör sig klar till att inta världsscenen.

Jesaja profeterar

När Jesaja beskriver denna tid av mörker som kommer att gå ut över jorden, så skriver profeten i Jesaja 24:

”Se HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare”

”Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.”

”Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar”

Det är den tiden som får händer till att sjunka och människohjärtan till att bli uppgivna. Ångest och kval griper människan, som våndas som en barnaföderska (Jesaja 13) Och tidens tecken pekar på att vi är på väg därhän.

Kina planerar ett ”Taiwankrig” med USA

Det är USA som varnar för att ”Kina representerar den största utmaningen under 2000-talet” och att Kina planerar ett Taiwankrig med USA. I augusti 2022 simulerade Kina en blockad av Taiwan och det var en väckarklocka för västvärlden. Sedan har Kina fortsatt med att omringa Taiwan, och bara här i mars så har Peking skickat hela 315 militära flygplan och 86 marinfartyg som ett uppenbart hot mot landet.

Min kommentar: Allt tyder på en kinesisk invasion av Taiwan. Det som är spännande här är profetiska ord och utombibliska profetior, att samtidigt med Jesu återkomst sker en invasion.

Bankvärlden skakar

Sedan den amerikanska banken SVB övertogs av myndigheterna i USA har globala banker förlorat nästan en halv triljon dollar i marknadsvärde. Utsäljningen var så stor att banker tappade 459 miljarder amerikanska dollar i värde i börshandlar i Europa, Japan och USA. Det är ungefär 16 procent av det totala marknadsvärdet.

Min kommentar: Det är svindlande summor, och visar att världsekonomin är inne i en ond spiral. Ett tidstecken som pekar framåt mot ett nytt valutasystem, knutet till vilddjurets märke.

Israels undertecknar ett 7-årigt avtal med England

Avtalet mellan Israel och England syftar på att stärka teknik, handel och säkerhetsband mellan länderna under de kommande sju åren.

Min kommentar: Det som är intressant är att många avtal som sluts, ser ut till att vara just 7 år. Nästa stora 7-åriga avtal som Israel kommer att ingå, kan vara det som antikrist kommer att sluta mellan Israel och arabländerna.

Avslutning

Men mitt i detta mörker finns ett hopp, och det hoppet har ett namn – Jesus, Kristus. Han är ett ljus och räddning för alla som tar sin tillflykt till honom. Han står med utsträckta händer och önskar att leda och föra människor in i arken för att frälsa alla dem som påkallar Herrens namn.

För Guds församling så är Herren vår tröst och hopp, för han har lovat att "bevara oss från denna prövningens stund som ska övergå den här världen". Herrens ambassadörer blir borttagna från tid och rum från den vrede som kommer att slå jorden genom 21 domslut. Sigill, basuner och vredesskålar är klara till att bli utgjutna över den här jorden. 

Maranatha

Mikael