torsdag 17 december 2015

Matteus kap 24 och de 6 första sigillen


I Matteus kapitel 24 så delar Jesus tecken som ska föregå, och som sker under hela vedermödans tid.

Det är tecken som dels ska gå före, men också under själva den stora nöden för att visa på Jesu synliga komma. Tiden som ska föregå den stora nöden kallar Jesus för födslovåndorna.

De seks första sigillen

Uppenbarelseboken är en detaljerad beskrivning av hela ändetidens förlopp, som både innehåller församlingens tidsålder, uppryckelsen av församlingen, vedermödans tid och Jesu återkomst. Den sista årsveckan inleds med att Jesus bryter det första sigillet, och ryttaren på den vita hästen träder fram.

När vi jämför händelser och tecken som Jesus undervisar om i Matt kap 24, är den en otrolig samstämmighet med de sex första sigillen vi ser i Uppenbarelseboken.

Det första sigillet – Antikrist träder fram

Matt 24: 4-5 – Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Upp 6: 1-2 - Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst (hipos levkos), och han som satt på den hade en båge (tokson). Åt honom gavs en segerkrans (stefanos), och han drog ut som segerherre, för att segra.

Det första sigillet inleds med Antikrists framträdande i den här världen. Till den dag att det första sigillets bryts kommer Gud att hålla honom tillbaka till dess att hans tid kommer och han får lov att träda fram (2 Tess 2:7). Antikrists ande är redan verksam men Antikrists uppenbarelse och den funktion han kommer att fylla kommer först att träda i kraft vid det första sigillet.

Daniel 9 talar om att denna ”förödare” kommer att inleda den sista årsveckan med att sluta ett förbund ”med de många”. Många menar att detta förbund på ett speciellt sätt gäller Israel.

Det andra sigillet – Stridslarm och rykten om krig

Matt 24: 6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Upp 6: 3-4 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Efter att Antikrist har fått lov att träda fram och inta sin roll i ändetiden, där han förmår att skapa en efterlängtad fred i världen så bryter Herren det andra sigillet. Det är ryttaren på den eldröda hästen som kommer fram, och denna kommer att ta bort freden från jorden och få människor till att slakta varandra.

Ordet för svärd här i texten är ”makaira”, och betyder just ”slakt eller offerkniv”.  

Det tredje sigillet – Svält och hungersnöd

Matt 24: 7-8 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. 

Upp 6: 5-6 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Ett naturligt resultat av krig och ödeläggelse kommer svält och hungersnöd. Det grekiska ordet för hunger här är ”limos”, och betyder helt enkelt hunger och svält.

Johannes såg denna ryttare, och han hade en våg i sin hand. Han får veta värdet på maten i förhållande till en dagsration. En denar var så mycket som en vanlig arbetare tjänade på en dag, och det var alltså priset för ett mått (liter) vete, eller tre mått korn. Det betyder att vi talar om en kommande hyperinflation som kommer att pressa upp matpriser som är cirka 20 gånger dyrare än i dag.

Det fjärde sigillet - Död och förföljelse

Matt 24: 7-8 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

Upp 6: 7-8 - När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur

I kölvattnet av den tredje hästen kommer den fjärde ryttaren ridandes. Den gulbleka färgen är dödens färg (chloros). Själva ordet kan också översättas klorgas, som kan vara en häntydning till att det blir använt kemiska vapen i dessa krig.

Vi får veta namnet på denne ryttaren är döden själv, och helvetet (Hades) är hans ledsagare. Dessa får stor makt som kommer att resultera i död för en fjärdedel för alla människor på jorden. Då det är helvetet, platsen dit ofrälsta människors själar går när de dör som följer ryttaren, kan vi se att dessa människor som omkommer under detta sigill är opånyttfödda människor som inte har upplevt frälsningens förvandlande kraft. Pånyttfödda människor som dör går till himlen.

Det femte sigillet – Själarna under altaret

Matt 24:9 - Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Upp 6: 9-11 - När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?" Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.

Det femte sigillet innehåller de själar som har blivit martyrer för Kristus under den första delen av vedermödan. Vi kan alltså se att det kommer en svår förföljelse för troende redan under den första delen av den sista årsveckan. Under den stora nöden kommer Antikrist att få makt att strida mot de heliga och få makt att besegra dem (Upp 13:7), och det kommer att betyda ännu fler skaror av martyrer som kommer att få ge sina liv.

Att dessa martyrer består av både judar och hedningar som har tagit emot Kristus, kan vi se av att denna skara väntar på att resten av deras medtjänare (hedningar) och bröder (judar) skulle dödas, på samma sätt som dem.

Det sjätte sigillet – Naturkatastrofer och jordbävningar

Matt 24:7 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.

Upp 6: 12-17 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Det är här en massiv jordbävning som påverkar hela jordens befolkning, och detta sigill överbevisar människorna om att Guds vrede (Orge) har kommit.

Denna jordbävning är så stor och kraftig att den flyttar berg och öar från sin plats. Till skillnad från den allra sista stora jordbävning som sker i slutet av den stora nöden, som inte bara flyttar öar och berg men både utraderar och tillintetgör alla jordens mäktiga berg.

Avslutning

Herren kommer snart att rycka sin församling till sig, och vi kommer att få uppleva att Jesus tar bokrullen ur Faderns högra hand och öppnar det första sigillet. Jesus är ändetidens huvudperson som kontrollerar och har hela utvecklingen i sin hand.

Öppnandet av dessa sigill kommer att förlösa födslovåndornas tid, som kommer att leda fram till den stora nöden, slaget vid Harmageddon och återkomsten av Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.


Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar