fredag 17 september 2021

Rosh Hashanah - en bild på uppryckandet och vårt kommande hopp!

 


Jag har tidigare delat detta inlägget, men nu närmar sig högtiden Rosh Hashanah, som i år är den 7-8 oktober. Om man tittar i vår kalender, så infann sig Rosh Hahanah den 6 september i år, men om man tar utgångspunkt i månkalendern och equinox, som är avgörande för en judisk kalender när ett år börjar, så var den första dagen på året den 14 april i år i stället för mars, och det gör att även Rosh Hashanah är flyttad en månad framåt.

Jag skriver oftast mina inlägg själv, men ibland hittar man texter som förklarar så bra, att man faktiskt bara kan hänvisa till dem. Jag vill gärna dela ett sådant inlägg,  som är skrivet av Lars Enarson. Normalt, så brukar jag peka på Pingst eller Shavout, som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet. Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, och som jeg förstår det, faller omkring den 7-8 oktober i år.

Även den högtiden är en skuggbild och har fantastiska referenser på själva uppryckandet. Så om Herren fullbordar sin återkomst genom högtider, så gör vi även klokt i att även titta närmare på denna. Här delar jag Lars Enarsons tankar om just Basunhögtiden:

Basunhögtiden

”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten.

De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst.

Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:23-25)

Basunhögtiden firas som en vilodag, en Sabbat, då man blåser i shofar. Varför det? Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2:16-17 att Herrens högtider är "en skugga av det kommande." Att man blåser i shofar under Basunhögtiden betyder att det är en skugga som pekar fram emot den basun som ska ljuda vid Messias återkomst,

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess. 4:16-18)

Inom kyrkan finns som sagt i prinicip ingen tradition angående basunhögtiden. När man däremot studerar vad de judiska rabbinerna lär om Basunhögtiden, så förbluffas man dock över hur exakt det överensstämmer med vad Apostlarna skriver om Jeshuas återkomst i det nya förbundets skrifter. Det är nästan ofattbart hur väl det stämmer. Bibeln är i sanning EN bok med ETT budskap från pärm till pärm. Här är några saker som rabbinerna lär ut om Basunhögtiden.

1.   Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med "Den uppväckande trumpetstötens dag". Paulus förklarar " Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå." Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst. Vilken basunstötens dag det kommer att bli!

2.   För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, "Den dolda dagen." Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jeshua sade om den dag då Han skulle komma, "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.

3.   För det tredje kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen. Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Högtiden kallas för den sista basunen, eller den sista shofaren, av två skäl. För det första på grund av att shofaren blåses i synagogorna varje morgon under den sjätte månaden för att väcka upp folk och göra dem förberedda inför den sista stora shofaren som blåses under Basunhögtiden. Man blåser sedan inte mer i shofar igen förrän på Försoningsdagen.

För det andra lär rabbinerna att det bara finns två tillfällen i Skriften när Herren själv blåser i shofar. Första gången var på Sinai under Shavuot då Toran gavs. Den andra och sista gången blir när Messias kommer enligt Sakarja 9:14-15, "Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, HERREN skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. HERREN Sebaot skall beskydda dem"

4.   För det fjärde kallas Basunhögtiden för Messias bröllop. Det är slutfasen i bröllopsceremonin som kallas "Lakach" och infaller när Brudgummen tar oss till sin sida, för att vi ska få vara med honom för alltid. Vi vet att detta också är i linje med Nya Förbundets skrivna ord. "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh. 14:3) Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst. Med början vid Lövhyddohögtiden kommer vi att fira Lammets bröllopsmåltid i tusen år i Jerusalem.

5.   För det femte kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, "Domens dag." Paulus säger i Apostlagärningarna 17:31, "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det." Vidare förklarar han i 2:a Tess 1:5-8, "Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jeshua kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jeshuas evangelium."

De domar som kommer att utgjutas över jorden, när Jeshua kommer tillbaka, ska inte förväxlas med den stora vedermödan, som är Satans vrede mot Guds folk. Om vi har det rätt ställt med Gud kommer vi definitivt att komma undan Hans vrede, men vi har aldrig fått löfte om att komma undan förföljelse och vedermöda från djävulen. Gud har gett oss vad vi behöver för att vi ska kunna gå stärkta genom detta och bli övervinnare. Många förväxlar Guds vrede med Satans vrede, men det ska vi inte göra.

6.   För det sjätte kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, "Åminnelsens dag." Vi behöver kontinuerligt påminna oss om den fantastiska dag då Messias kommer tillbaka. Paulus skrev "Trösta därför varandra med dessa ord." Vi behöver komma ihåg "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jeshua Messias skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13) och glädjas i detta hopp. Det blir en dag olik alla andra dagar, Sak 14:6-7. Petrus skrev, "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom." (2 Pet. 3:14)

7.   För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder "årets huvud" eller "årets begynnelse." Även om det bibliska nyåret infaller på våren och motsvaras av uttåget ur Egypten och vår nya födelse, så förknippas också Basunhögtiden med en ny begynnelse och firas därför idag som det judiska nyåret. Traditionellt var det då som Adam skapades, och enligt många bibliska tecken är det också då som den siste Adam, Yesuha, föddes, se vår artikel "När föddes Messias?" på www.thewatchman.org  

En ny begynnelse

Framförallt kommer det förvisso att bli en helt ny begynnelse när Messias återvänder under denna högtid. Så Basunhögtiden är en dag av ny begynnelse och förnyelse. Den utgör inledningen till de avslutande tio dagarna av omvändelse, som leder fram till Försoningsdagen.

Vi behöver ta till oss de bibliska lärdomar som Gud har givit oss genom sina högtider. På grund av mycken felaktig undervisning om uppryckandet, vilket har förorsakat mer fruktan än tro, och en osund flykt- och nederlagsmentalitet i stället för segervisshet, är många kristna idag inte särskilt intresserade av att höra om Herrens återkomst. Det är dags att återupprätta det bibliska hoppet.

Slutet på frälsningshistorien är att "jorden skall vara full av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet." (Jes. 11:9) Antikrist kommer inte att vinna, utan det blir Messias som gör det. Bibeln slutar inte i himmelen. Uppenbarelseboken slutar med att himmelen kommer ned till jorden! "Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. … Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den." (Upp. 21:2-3,24)

Ängeln Gabriel sa till Mirjam (Maria): "Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." (Luk. 1:32-33) David hade ingen tron i himlen. Den fanns i Jerusalem. Det är till Jerusalem som Jeshua återvänder. Han säger i Matt. 19:28, "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." Det står i Uppenbarelseboken 11:15: "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: 'Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.'"

Vilket fantastiskt hopp vi har!

Källa: http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=5878&Itemid=1119

Avslutning

Basunhögtiden närmar sig, och det är en högtid som både pekar på bröllop och välsignelse, men också om domstider som kommer att få sin början vid den sista basunens ljud. Högtiden står också för en ny början – som pekar på en ny början för Guds folk. Vi som bidar efter Herrens återkomst, väntar på denna nya dag, där allt blir nytt, där ingenting någonsin blir det samma igen. Kanske blir det här i oktober, att vi får nåd och lov till att höra ”den sista basunens ljud”, som betyder att vi har nått vårt mål – vår jordiska kropps förvandling.

 

Jesus kommer snart!

 

36 kommentarer:

 1. Fylls med sån glädje när jag läser detta. Vilken dag det kommer bli! Som vi längtar! Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Erika.

   Ja, det är underbart och en nåd att vänta och bida efter Herrens återkomst. Vi längtar!!

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Men de som bida efter HERREN hämta ny kraft,
   de få nya vingfjädrar såsom örnarna.
   Så hasta de åstad utan att uppgivas,
   de färdas framåt utan att bliva trötta.

   Radera
  3. Amen! Den välsignade och uppmuntrande bibelversen tar vi med oss in i helgen, och bidar efter Herrens kraft och nåd!

   Guds rika välsignelse och en välsignad helg

   Mikael

   Radera
 2. Vad menar Lars med S****ns vrede? Det vet jag inte om jag sett dig skriva om Mikael? Jag vet att Lars är posttribare och det märks i denna text. Hur ser du på/tolkar du detta Mikael, som Lars skriver:

  ”De domar som kommer att utgjutas över jorden, när Jeshua kommer tillbaka, ska inte förväxlas med den stora vedermödan, som är Satans vrede mot Guds folk. Om vi har det rätt ställt med Gud kommer vi definitivt att komma undan Hans vrede, men vi har aldrig fått löfte om att komma undan förföljelse och vedermöda från djävulen. Gud har gett oss vad vi behöver för att vi ska kunna gå stärkta genom detta och bli övervinnare. Många förväxlar Guds vrede med Satans vrede, men det ska vi inte göra.”

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Lars förespråkar, som jag ser det, en pre-wrath fortolkning. Dvs. att uppryckandet sker innan Herren utgjuter vredesskålarna över jorden.

   När jag har valt att dela Lars inlägg, så är det på samma sätt som med andra skribenter, det är alltid med förbehåll, där man inte alltid är helt enig med alls som skrivs. Jag tycker att det som Lars skriver gentemot Rosh Hashana är väldigt intressant, även om vi då inte delar samma åsikt när det gäller tidspunkt för uppryckandet.

   Min överbevisning är att det inte bara är slutet av vedermödan som är Guds vrede, men att hela den sista årsveckan eller vedermödans tid är ramen för Guds vrede. En vrede som Herren har lovat att vi ska bli frälsta från.

   Budskapet om att Guds församling inte ska bli drabbas av vredesdomen, som är hela vedermödan har jag skrivit mer om här om du har tid och lust att läsa:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2015/01/kom-mitt-folk-och-ga-in-i-dina-kamrar.html

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 3. Ja det återstår att se, Oktober närmar sig med stora steg, dock känns det väl viktigare att förlita sig på tron än på hopp, tron på Jesus inkluderar ju allt och man behöver inte bekymra sig alls utan man är i trygga händer, inte ens Jesus vet dock om dagen när den infaller och då lär vi inte kunna räkna ut det, vi är ju bara enkla människor och då blir det lätt fel.
  Guds rika välsignelse

  SvaraRadera
 4. Boende på La Palma förbereder sig att vulkan kan vakna!

  https://bit.ly/2XuFIpG

  Det finns en hashtag i artikeln som visar senaste nytt! Om det blir ett vulkanutbrott får det katastrofala följder! Vissa forskare har sagt att en megatsunami kan uppstå som kan drabba hela världen speciellt vid kusterna!

  Till dig som icke ännu har tagit emot HERREN JESUS KRISTUS till ditt hjärta och som din personlige frälsare är det absolut hög tid att göra det innan det är för sent! Det finns ingen garanti för morgondagen!

  Kristna som är sovande måste vakna upp för det som händer! Vi skall förutom att förbereda oss andligt även förbereda oss mentalt och praktiskt!

  HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka! Amen

  Guds frid

  SvaraRadera
 5. Kära vänner, ingen Rosh Hashana än men det närmar sig. Dock kyrkoval idag,i mitt tycke en död statsskyrka som jag sedan länge gått ur, systrar och bröder vilken levande församling kan ni rekommendera?
  Björn Pettersson

  SvaraRadera
 6. Jag lägger in en länk vad som sker från La Palma när det gäller jordbävningsstatistik och ett hotande vulkanutbrott!

  https://bit.ly/3EuLzwh

  Senaste rapporten från hashtagen säger att vid en evakuering skall 2000 personer evakueras i första läget! Vi ber för Las Palmas folk att Gud ger de beskydd vid ett vulkanutbrott! Som jag skrev tidigare finns det forskare som säger att en megatsunami kan uppstå som hotar världens kuststäder framförallt på den amerikanska ostkusten! På den amerikanska ostkusten ligger New York!

  New York är den första amerikanska delstaten som infört tvångsvaccinering! Många ovaccinerade kristna har nu flyttat ifrån New York! Jag säger inte att detta kommer ske, men det kan komma att ske vid ett vulkanutbrott på La Palma!

  HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
 7. Är det någon som fått den där länken som Israelvänlig har angivit att fungera?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får färga in den tryck på sök, eller kopiera över till sök.

   Radera
 8. svar till Anonym det har fungerat nu, en upplysning bara tack.

  SvaraRadera
 9. Ny uppdatering från broder Greg gällande vulkanutbrottet på La Palma!

  https://bit.ly/3EESD9V

  Ett nytt kraftigt jordskalv som är det starkaste hittills! Evakuering pågår! Broder Greg varnar för att ön kan ödeläggas och skicka megatsunami mot amerikanska östkusten! Det är kod röd nu!

  Uppgifter har kommit fram att Vita Huset haft möte om La Palma, men lägger locket på! Massmedia ska inte heller rapportera ingående vad som händer! Vi vet inte ännu hur det kommer att gå, men vi bör ta varningarna på största allvar! Har ni släktingar och vänner i området eller nära området bör ni varna dem att lämna området!

  Om detta sker går det mycket snabbt! Har ni släktingar och vänner på amerikanska östkusten bör ni varsko dem! Det är inte fel att ha en evakueringsplan redan nu om det värsta tänkbara scenariot inträffar! Vi ber för folket på La Palma! Vi lever i ändens tid!

  Förbered er förutom andligt även mentalt och praktiskt! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
 10. En vulkan på alaska har fått ett stort utbrott nyligen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du tänker på det vulkanutbrottet som skedde under maj månad var det betydligt mycket mindre än det som sker nu på La Palma! Vulkanutbrottet på Alaska varade bara några minuter och inga skador! På La Palma har det varat flera dagar med flera tusentals jordskalv och med det största hittills idag 4,2 på Richterskalan! 6000 människor har redan evakuerats och 160 byggnader förstörda! Tack och lov inga personskador! Vi fortsätter be för folket på La Palma! Vi har inte sett slutet ännu!

   Det är dock viktigt att vi är vaksamma som du är på det som sker nu med ökade vulkanutbrott över fler och fler delar av världen! HERREN JESUS KRISTUS sa att det blir jordbävningar i ändens tid och det inbegriper även vulkanutbrott som vi ser tydligt nu! HAN är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

   Guds frid

   Radera
 11. Lavaströmmar flödar över ön! Vulkanutbrottet i Spanien fortsätter!

  https://bit.ly/3AwRG0C

  Var vaksamma bröder och systrar! Har ni släktingar eller vänner i området eller nära området så be dem lämna området! Det finns experter som säger att lavan är på väg mot havet! Vem vet vad som kan hända då? Varsko redan nu om ni har släktingar och vänner på den amerikanska östkusten vid en eventuell megatsunami!

  Enligt vissa experter finns det även vissa länder inom EU som kan ligga i riskzonen vid en eventuell megatsunami! Vi lever i ändens tid! Förbered er förutom andligt även mentalt och praktiskt! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför säger de då på SVT följande?

   https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tsunamivarningar-sprider-sig-pa-sociala-medier-sa-svarar-experten

   Radera
  2. Hej Sofia!

   Det har varit megatsunami tidigare i historien vilket forskningen visar!

   https://bit.ly/3kxOIDP

   Svt:s så kallade experter säger inte hela sanningen men om de gör det medvetet eller brist på okunnighet kan de bara själva svara på! Det har kommit fram uppgifter från Vita huset att locket skall läggas på och massmedia skall inte skriva för mycket!

   Varför de lägger på locket om megatsunami kan förklaras genom att de inte vill skapa panik och ett kraftigt nedfall på världens börser! Men det är oerhört riskbetonat om det nu skulle bli en megatsunami att inte varna för detta tidigare så att människor har en evakueringsplan om det värsta scenariot inträffar!

   Guds frid

   Radera
 12. Drömde inatt om en kommande stor svält över världen, i bla Thailand. Tänkte på de fyra ryttarna när jag vaknade. Kände mig uppmanad att vi kristna ska hjälpa våra kristna syskon runt om i världen när svälten slår till. Gud välsigne er.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Tack för att du delade din dröm, Erica.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 13. Vilket intressant 3 timmars program om den yttersta tiden ikväll 23/9 går i repris imorgon som Holger Nilsson, Donald Bergagård + Lars-ove någonting hade på tv vision Sverige, det kom in en hel del pengar till programmet för alla kostnader mycket givande program hoppas det sänds fler sådana, det behöver alla veta vad som håller på att ske på i denna världen nu i accelererande fart.Ett program som alla borde se och ta till sig av.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Segraren.

   Det låter väldigt intressant! Både Holger och Donald är två fantastiska bröder och tjänstegåvor.

   Som du säger, alla borde ta del av det, då det är tecken som avspeglar den tid vi lever i och Jesu nära återkomst.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 14. Herren gav mig en underbar dröm, jag drömde inatt om att jag skulle flytta och har tidigare drömt någon liknande dröm att jag var ute och åkte med min far som sa att vi ska flytta men jag tänkte inte så mycket mer på det sen för jordiska far är ju hemma hos gud, men så nu tidigt i morse kl 4.00 så fick jag en liknande dröm och att jag ska flytta in i ett vitt hus från mitt nuvarande gröna hus. så det råder inget tvivel om att herren kommer snart och rycker upp sin församling till sig med 2 liknande drömmar på så kort tid, amen halleluja Jesus jag ser fram emot att få träffa dig i ditt himmelska paradis och för evigt vara tillsammans med dig i vårat gemensamma hem i det vita huset som jag fick se i drömmen som är paradiset.Tack älskade far för för denna underbara dröm som du gav mig far.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Segraren för att du delar denna välsignade dröm.

   Det är fantastiskt att Herren genom syner, drömmar och visioner bekräftar att tiden har kommit för hans barn. Att tiden för vårt uppryckande är nära och att vi snart ska få lov till att flytta hem till vår himmelska boning!

   Maranatha

   Mikael

   Radera
  2. Såvackert kära broder Segraren <3 önskar Dig och alla syskon HERREN JESUS rikliga välsignelser, beskydd och helande i HANS DYRBARA NAMN. AMEN AMEN HALLELUJHA

   Radera
 15. Guds frid kära Syskon.

  På samma sätt som Erica och Segraren har gjort. En uppmaning till att vara frimodiga och dela de drömmar och visioner som Herren ger.

  Det uppuntrar och styrker Herrens barn i vår vandring mot det himmelska Jerusalem, och det skapar hopp om att vår tid har kommit.

  Välsignad helg till var och en

  Hälsningar

  Mikael

  SvaraRadera
 16. Programmet sänds idag på vision sverige kl 8.00-11.00 med Donald Bergagård , Holger Nilsson, Jan-ove + 1 till.

  SvaraRadera
 17. Broder Paul visar en video från en som heter Bill Larkin! Denna video spelades in maj månad 2012!

  https://bit.ly/3CMstQy

  Bill Larkin säger att han 2012 fick en vision från HERREN! Originalversionen visar att det är från maj månad 2012! I videon säger Bill Larkin att ett vulkanutbrott på La Palma leder fram till en megatsunami som ödelägger amerikanska östkusten! Han säger att det kommer ske under augusti månad, men vet inte vilket år! Allt skall prövas!

  Augusti månad har ju varit men det är kanske nästa år? Eller vet vi verkligen till 100% att augusti månad motsvaras av HERRENS augusti månad? Det finns ju olika kalendrar som t ex månkalendern och Enoks kalender! Jag har ingen kunskap om dessa kalendrar, men det sägs att Noa använde sig av Enoks kalender!

  Guds frid

  SvaraRadera
 18. Hej broder Mikael!

  Jag funderar på de olika kalendrarna! Hur vet vi att månkalendern är den rätta? Var det verkligen den Jehova gav till Noa, Abraham och Jakob? Det finns ju en annan kalender som heter Enoks kalender och det sägs att Noa gick efter Enoks kalender!

  Det var denna kalender enligt Enoks bok Jehova gav till Noa, Abraham och Jakob! Man kan undra varför det är så tyst om denna kalender!

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Israelvänlig.

   Just Enoks kalender är väldigt intressant, då det troligtvis var den som Noa använde. Om jag har förstått det korrekt, så är den baserad på solcykeln där ett år är 364 dagar.

   Om Noa representerar Israel, så finns det många synonymer för Enok och Guds församling, både när det gäller hans liv, namn och syfte.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Guds frid Mikael!

   Därför blir jag då förvånad varför månkalendern används och inte Enokskalendern!

   Enokskalendern nämns aldrig idag vare sig i kristna eller judiska sammanhang vilket är förvånansvärt då den anses vara den rätta!

   Guds rika välsignelse!

   Radera
 19. Senaste nyheterna och sensationella sådana!! Agenda2030 ändras nu till Agenda2023!

  https://bit.ly/2XRZYlZ

  Världsregering bildas 2023! Men FN är mysteriet Babylon! Inte vilddjuret! Vilddjuret kommer till slut tröttna på skökan och bränna upp henne i eld! Babylons fall! Notera att samma år kommer Erdogan utropa det ottomanska imperiet! När nu The New World Order höjt hastighen med sju år finns det ingenting som säger att det inte kan ske ännu tidigare! Vi måste vara vaksamma!

  Bröder och systrar! Det börjar verkligen på alla sätt att dra ihop sig! Vi lever i ändens tid och HERREN JESUS KRISTUS kommer snart tillbaka! HAN är med oss alla dagar intill tidens ände! Amen

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Israelvänlig.

   Det var en intressant nyhet. Ja, det verkar som att man påskyndar den globala agendan. FN har precis haft sin årliga konferens, och huvudtema var: peace and security (Fred och trygghet)

   Jag tänker på vedermödans profetia i 1 Tess 5:1, som just talar om att när man (den här världen) talar om "fred och trygghet" så kommer undergången. Undergång är Herrens dag och den tid av mörker som vi vet är på väg.

   Jesus kommer snart tillbaka!

   Guds frid

   Mikael

   Radera
  2. Guds frid Mikael!

   Ja! FN är det organ som kommer uttala fred och säkerhet för hela världen vid en fastställd tidpunkt! FN kommer bilda världsregering senast 2023!

   Vår Gud är en suverän Gud! HAN kommer se till att vilddjuret vänder sig emot FN och förintar henne! FN är mysteriet Babylon!

   HERRENS dag är slaget vid Harmagedon! HERREN JESUS KRISTUS kommer snart tillbaka!

   Guds frid

   Radera